www.observatorbn.ro

Prelucrarea datelor cu caracter personal - ObservatorBN

Prezentele Termeni si Conditii ( denumite in cele ce urmeaza „Termeni si Conditii”) guverneaza raporturile dintre SC VERA IKON SRL, Bistriţa, Bd. Libertatii, Nr. 41-43 (denumita in cele ce urmeaza „Societatea”) si persoanele care utilizeaza („Utilizatorul”) pagina de internet www.observatorbn.ro (denumita in continuare „Site-ul” sau „observatorbn.ro”) si/sau serviciile oferite de Societate prin intermediul Site-ului (denumite in cele ce urmeaza „Serviciile”).

 

Accesarea si utilizarea Site-ului, incluzand toate sectiunile componente ale acestuia, sau a oricarui Serviciu furnizat prin intermediul Site-ului se poate face numai in conformitate cu prezentele Termeni si Conditii, care includ Politica de Confidentialitate si Politica de Securitate.

 

In vederea utilizarii Serviciilor, solicitam utilizatorului sa isi exprime acordul cu privire la acesti Termeni si Conditii prin bifarea in mod corespunzator a unei casute, utilizatorul exprimandu-si astfel consimtamantul in sensul respectarii tuturor regulilor specificate in prezentele Termeni si conditii si inclusiv regulile prevazute in Politica de Securitate si in Politica de Confidentialitate.

In ipoteza in care nu sunteti de acord cu prevederile din prezentul set de Termeni si Conditii (inclusiv orice actualizare a acestuia), va rugam sa nu utilizati, sau dupa caz, sa incetati utilizarea Site-ului, sau a Serviciilor oferite, după caz.

 

Regulile de utilizare a website-ului pot fi modificate in orice moment, fara o notificare prealabila a utilizatorilor, iar intrucat aceste reguli sunt oricand accesibile pe site, dumneavoastra va revine responsabilitatea sa le cunoasteti si sa le respectati. De asemenea, ne rezervam dreptul de a stabili reguli suplimentare in cadrul anumitor servicii ale website-ului (mentionate in mod explicit la respectivele servicii) care vor fi considerate parte integranta a conditiilor generale de folosire a observatorbn.ro.

Daca nu sunteti de acord cu aceste modificari aparute sau nu mai doriti sa fiti membru al comunității observatorbn.ro sau pur si simplu la un moment dat doriti sa renuntati la aceasta calitate, va trebui sa ne anuntati acest lucru printr-un e-mail transmis la  adresa ­­ office@observatorbn.ro, pentru a va sterge din baza de date.

2.4 Societatea respecta in conformitate cu dispoziţiile Legii nr. 677/2001 şi cu dispoziţiile Regulamentului  (UE) 2016/679 , drepturile  persoanelor înregistrate, în calitate de persoane vizate, respectiv:

1.Dreptul la informare si dreptul de acces, dreptul de a obţine de la Societate, la cerere şi în mod gratuit, confirmarea faptului că datele care o privesc sunt sau nu prelucrate de Societate;
2.Dreptul la rectificare- Persoana vizată are dreptul de a obţine de la Societate, fără întârzieri nejustificate, rectificarea datelor cu caracter personale inexacte care o privesc. Ţinându-se seama de scopurile în care au fost prelucrate datele, persoana vizată are dreptul de a obţine completarea datelor cu caracter personal care sunt incomplete, inclusiv prin furnizarea unei declaraţii suplimentare;

 1. Dreptul la ştergerea datelor- Dreptul la ştergerea datelor („dreptul de a fi uitat”)-Persoana vizată are dreptul de a obţine din partea Societatii ştergerea datelor cu caracter personal care o privesc, fără întârzieri nejustificate, iar operatorul are obligaţia de a şterge datele cu caracter personal fără întârzieri nejustificate în cazul în care se

aplică unul dintre următoarele motive:

 1. a) datele cu caracter personal nu mai sunt necesare pentru îndeplinirea scopurilor pentru care au fost colectate sau prelucrate;
 2. b) persoana vizată îşi retrage consimţământul pe baza căruia are loc prelucrarea, în conformitate cu articolul 6 alineatul (1) litera (a) sau cu articolul 9 alineatul (2) litera (a), şi nu există niciun alt temei juridic pentru prelucrare;
 3. c) persoana vizată se opune prelucrării în temeiul articolului 21 alineatul (1) şi nu există motive legitime care să prevaleze în ceea ce priveşte prelucrarea sau persoana vizată se opune prelucrării în temeiul articolului 21 alineatul (2);
 4. d) datele cu caracter personal au fost prelucrate ilegal;
 5. e) datele cu caracter personal trebuie şterse pentru respectarea unei obligaţii legale care revine operatorului în temeiul dreptului Uniunii sau al dreptului intern sub incidenţa căruia se află operatorul;
 6. f) datele cu caracter personal au fost colectate în legătură cu oferirea de servicii ale societăţii informaţionale menţionate la articolul 8 alineatul (1).

(2) În cazul în care operatorul a făcut publice datele cu caracter personal şi este obligat, în temeiul alineatului (1), să le şteargă, operatorul, ţinând seama de tehnologia disponibilă şi de costul implementării, ia măsuri rezonabile, inclusiv măsuri tehnice, pentru a informa operatorii care prelucrează datele cu caracter personal că persoana vizată a solicitat ştergerea de către aceşti operatori a oricăror linkuri către datele respective sau a oricăror copii sau reproduceri ale acestor date cu caracter personal.

(3) Alineatele (1) şi (2) nu se aplică în măsura în care prelucrarea este necesară:

 1. a) pentru exercitarea dreptului la liberă exprimare şi la informare;
 2. b) pentru respectarea unei obligaţii legale care prevede prelucrarea în temeiul dreptului Uniunii sau al dreptului intern care se aplică operatorului sau pentru îndeplinirea unei sarcini executate în interes public sau în cadrul exercitării unei autorităţi oficiale cu care este învestit operatorul;
 3. c) din motive de interes public în domeniul sănătăţii publice, în conformitate cu articolul 9 alineatul (2) literele (h) şi (i) şi cu articolul 9 alineatul (3);
 4. d) în scopuri de arhivare în interes public, în scopuri de cercetare ştiinţifică sau istorică ori în scopuri statistice, în conformitate cu articolul 89 alineatul (1), în măsura în care dreptul menţionat la alineatul (1) este susceptibil să facă imposibilă sau să afecteze în

mod grav realizarea obiectivelorprelucrării respective; sau

 1. e) pentru constatarea, exercitarea sau apărarea unui drept în instanţă;

4.Dreptul de opoziţie- dreptul de a se opune în orice moment, din motive întemeiate şi legitime, ca datele care o vizează să facă obiectul unei prelucrări, cu excepţia cazurilor în care există dispoziţii legale contrare;

5.Dreptul de a nu fi supus unei decizii individuale-orice persoana are dreptul de a cere si de a obtine:

 1. a) retragerea sau anularea oricărei decizii care produce efecte juridice în privinţa sa,  adoptată exclusiv pe baza unei prelucrări de date cu caracter personal, efectuată prin mijloace automate, destinată să evalueze unele aspecte ale personalităţii sale, precum competenţa profesională, credibilitatea, comportamentul său ori alte asemenea aspecte;
 2. b) reevaluarea oricărei alte decizii luate în privinţa sa, care o afectează în mod

semnificativ, dacă decizia a fost adoptată exclusiv pe baza unei prelucrări de date care întruneşte condiţiile prevăzute la lit. a);
6. Dreptul la restricţionarea prelucrării- (1) Persoana vizată are dreptul de a obţine din partea Societăţii restricţionarea prelucrării în cazul în care se aplică unul din următoarele cazuri:

 1. a) persoana vizată contestă exactitatea datelor, pentru o perioadă care îi permite

operatorului să verifice exactitatea datelor;

 1. b) prelucrarea este ilegală, iar persoana vizată se opune ştergerii datelor cu caracter

personal, solicitând în schimb restricţionarea utilizării lor;

 1. c) operatorul nu mai are nevoie de datele cu caracter personal în scopul prelucrării, dar persoana vizată i le solicită pentru constatarea, exercitarea sau apărarea unui drept în instanţă; sau
 2. d) persoana vizată s-a opus prelucrării în conformitate cu articolul 21 alineatul (1), pentru intervalul de timp în care se verifică dacă drepturile legitime ale operatorului prevalează asupra celor ale persoanei vizate.

(2) În cazul în care prelucrarea a fost restricţionată în temeiul alineatului (1), astfel de date cu caracter personal pot, cu excepţia stocării, să fie prelucrate numai cu consimţământul persoanei vizate sau pentru constatarea, exercitarea sau apărarea unui drept în instanţă sau pentru protecţia drepturilor unei alte persoane fizice sau juridice sau din motive de interes public important al Uniunii sau al unui stat membru.

(3) O persoană vizată care a obţinut restricţionarea prelucrării în temeiul alineatului (1)

este informată de către operator înainte de ridicarea restricţiei de prelucrare;

 1. Dreptul la portabilitatea datelor- Persoana vizată are dreptul de a primi datele cu caracter personal care o privesc şi pe care le-a furnizat operatorului într-un format structurat, utilizat în mod curent şi care poate fi citit automat şi are dreptul de a transmite aceste date altui operator, fără obstacole din partea operatorului căruia i-au fost furnizate datele cu caracter personal, în cazul în care:
 2. a) prelucrarea se bazează pe consimţământ în temeiul articolului 6 alineatul (1) litera

(a) sau al articolului 9 alineatul (2) litera (a) sau pe un contract în temeiul articolului 6

alineatul (1) litera (b);

 1. b) prelucrarea este efectuată prin mijloace automate.
 2. DREPTUL DE PROPRIETATE
  3.1. Articolele (texte + imagini) publicate de Societate se afla sub protectia legilor privind drepturile de proprietate intelectuala (cum ar fi – dar nu limitativ la: L8/1996 privind dreptul de autor si drepturile conexe, L84/1998 privind marcile si indicatiile geografice). Reproducerea oricarui material scris sau ilustrativ din aceste articole este categoric interzisa in lipsa consimtamantului prealabil al editorului.
 3. CONTINUTUL MESAJELOR DE PE SITE
  Este interzisă distribuirea sau promovarea oricărui material defăimător, obscen, pornografic, abuziv sau ilegal. Citind şi acceptând aceşti „Termeni şi Condiţii“ vă luaţi angajamentul că nu veţi ameninţa sau abuza verbal alţi membri ai site-ului, nu veţi folosi un limbaj defăimător.
 4. DIVERSE
  Ne rezervăm dreptul de a modifica în orice moment prezenta Politică de Confidenţialitate, prin postarea unei versiuni actualizate pe site-ul nostru web. Versiunea actualizată va intra în vigoare la data efectivă a publicării sale.

Cum ne puteţi adresa întrebări cu privire la cele mentionate anterior:
Dacă aveţi întrebări sau neclarităţi cu privire la prezentul set de Termeni si Conditii , ne puteţi contacta la adresa de email office@observatorbn.ro.