Ministerul Educației a pus în dezbatere publică proiectul de ordin privind aprobarea criteriilor generale de acordare a burselor și a altor forme de sprijin financiar de la bugetul de stat pentru studenții și cursanții din învățământul superior de stat, învățământ cu frecvență. Potrivit documentului, dispare bursa de merit, dar apar în schimb alte burse noi: burse de excelență olimpică I/internațională, burse de performanță, burse de studiu, burse pentru masterat didactic, burse pentru învățământ dual, burse de performanță sportivă. Rămân ca și până acum bursele sociale și cele speciale ocazionale. Cuantumul minim va fi stabilit prin ordin de ministru. În prezent, acesta este de 700 de lei.

Noua lege a Educației prevede noi tipuri de burse, în total 8 burse față de 6 câte erau până acum. Dispare bursa de merit, dar rămâne cea de performanță.

Potrivit proiectului de metodologie, din fondurile de la bugetul de stat, instituţiile de învăţământ superior de stat pot acorda:

a) burse de excelență olimpică I/internațională – se acordă studenților din cadrul instituțiilor de învățământ superior de stat înmatriculați în anul I care au obținut premiile I, II sau III la olimpiadele școlare internaționale recunoscute de Ministerul Educației.

b) burse de performanță – se atribuie pentru stimularea performanței, studenţilor din învăţământul superior de stat, înmatriculaţi la programe de studii universitare cu frecvenţă

c) burse de studiu – se acordă studenților care frecventează cursurile licenței didactice cu dublă specializare într-o instituție de învățământ superior de stat.

d) burse pentru masterat didactic – se acordă studenților care frecventează cursurile de
masterat didactic, într-o instituție de învățământ superior de stat.

e) burse pentru învățământ dual – se acordă studenților înscriși la un program de studii din
cadrul învățământului dual organizat de o instituție de învățământ superior de stat ce îndeplinesc condițiile stabilite prin metodologiile proprii fiecărei instituții de învățământ superior de stat.

f) burse sociale – se acordă din fonduri de la bugetul de stat, pe bază de cerere, în funcţie de situaţia socioeconomică a familiei studentului şi a criteriilor generale stabilite

g) burse speciale – se pot acordă studenţilor care se încadrează în cel puţin unul din următoarele cazuri, cu respectarea concomitentă a criteriului privind promovabilitatea

h) burse de performanță sportivă – se pot acorda studenţilor care au obţinut performanţe sportive deosebite, iar condițiile de acordare sunt stabilite prin metodologiile proprii instituției de învățământ superior de stat.

Rămân și bursele sociale acordate ocazional, ca și până în prezent, dar acestea sunt trecute doar în proiectul de metodologie, nu și în legea Educației nr. 199/2023.

Apar modificări în privința veniturilor care se iau în calcul la stabilirea venitului lunar mediu al familiei. Nu se mai iau în calcul pensiile (n. red – pensia unui membru al familiei), venituri obţinute din activităţi agricole, alocațiile de stat, ajutoarele sociale. Contează doar veniturile nete cu caracter permanent realizate de membrii familiei, supuse impozitului pe venit.

(1) Studenţii pot beneficia, la cerere, pe baza documentelor justificative, şi de următoarele tipuri de burse sociale ocazionale, indiferent dacă studentul mai beneficiază de altă categorie de bursă:

a) bursa pentru ajutor social ocazional pentru îmbrăcăminte şi încălţăminte, care se poate
acorda studenţilor cu unul sau ambii părinţi decedaţi, respectiv pentru care s-a dispus ca măsură de protecţie plasamentul, studenţilor defavorizaţi din punct de vedere socioeconomic, a căror familie nu a realizat în cele 3 luni dinaintea depunerii cererii pentru acordarea acestui tip de bursă, un venit lunar net mediu pe membru de familie din salariul minim net la nivel naţional. Această categorie de bursă se poate acorda aceluiaşi student de două ori în cursul unui an universitar;

b) bursa pentru ajutor social ocazional de maternitate, care se acordă studentei sau studentului a cărui soţie nu realizează deloc venituri sau venituri mai mari decât salariul de bază minim net la nivel naţional şi constă într-o bursă pentru naştere şi lăuzie şi o bursă pentru procurarea îmbrăcămintei copilului nou-născut, care se acordă o singură dată în cursul anului universitar pentru fiecare copil născut;

c) bursa pentru ajutor social ocazional în caz de deces se poate acorda pentru decesul unui membru al familiei studentului (ei). Prin membru de familie se înţelege soţ, soţie, copil. În cazul decesului studentului(ei) necăsătorit(ă), căsătorit(ă) cu soţie/soţ care nu realizează venituri, bursa se acordă rudelor de gradul I/succesorului legal, o singură dată în cursul anului universitar.

 

SPUNE-TI PAREREA