Asociația Proprietarilor de Pădure Valea Șieului, cu sediul în localitatea Bistrița, str. Aleea Jupiter, nr. 2, jud. BistrițaNăsăud, anunță începerea procesului de selecție pentru membrii Consiliului de Administrație al Regiei Autonome Ocolul Silvic Valea Şieului R.A. 

Selecţia se va organiza cu respectarea prevederilor Ordonanței de Urgență a Guvernului nr. 109/2011, privind guvernanța corporativă a întreprinderilor publice modificată şi aprobată prin Legea nr. 111/2016, la sediul Regiei Autonome Ocolul Silvic Valea Şieului din localitatea BistrițaStr. Aleea Jupiter, nr. 2, jud. BistrițaNăsăud şi va consta în depunerea de către persoanele interesate a unui dosar de candidatură, întocmirea listei lungi de candidați, analiza dosarelor depuse şi întocmirea listei scurte de candidați, informarea candidaților de pe lista scurtă şi depunerea de către aceştia în termen de 15 zile a declarației de intenție, analiza declarației, derularea interviurilor şi selecția finală a candidatului propus

Conform O.U.G. 109 / 2011 art. 5, Regia autonomă este administrată de un consiliu de administrație, format din 5 persoane

a) Un reprezentant din cadrul Ministerului Finanțelor Publice, licențiat în științe economice sau juridice și cu experiență în domeniul economic, contabilitate, de audit, financiar sau juridic de cel puțin 5 ani de la data obținerii diplomei de studii superioare

b) Un reprezentat al autorități publice tutelare, cu experiență de cel puțin 5 ani în domeniul de activitate al regiei autonome şi/sau în activitatea de administrare de societății ori regii autonome

c) 3 persoane cu experiență în administrarea/ managementul unor regii autonome sau societăți, inclusiv din sectorul privat. Aceste persoane nu pot fi funcționari publici sau alte categorii de personal din cadrul autorității publice tutelare sau al altor instituții publice

 1. Cerinţe minime

a) experiență relevantă în administrarea/ managementul unor regii autonome sau societăţi comerciale profitabile, inclusiv societăţi comerciale din sectorul privat; 

b) experiență în îmbunătățirea performanței societăților sau regiilor autonome pe care leau administrat sau condus, inclusiv societăţi din sectorul privat

c) cetăţenia română şi domiciliul în România

d) capacitate deplină de exercițiu

e) cunoaşterea limbii române, scris şi vorbit

f) stare de sănătate corespunzătoare, atestată pe bază de documente medicale valabile

g) nu intră sub incidența art. 6 şi art. 7 din OUG 109/2011 privind guvernanța corporativă a întreprinderilor publice

h) nu fac parte din rândul funcționarilor publici sau al altor categorii de personal din cadrul autorității publice tutelare sau al altor instituții publice

i) nu fi desfăşurat activitate de poliţie politică, astfel cum este definită prin lege

j) nu facă parte din organele de conducere/coordonare/control ale unei alte societăți cu același profil

 • Cerinte specifice care constituie avantaj :
 • Studii superioare de lungă durată, absolvite cu diplomă de licenţă; (minim studii medii, absolvite cu diplomă)
 • Studii în domeniul silvic
 • Experiență de cel puţin 5 ani în domeniul de activitate al regiei autonome şi/sau în  activitatea de administrare de societăți ori regii autonome
 1. Criterii de evaluare/selecție

ETAPA I: Selecția candidaților pentru lista scurtă

îndeplinirea cerințelor minime

ETAPA II: Interviu şi selecția finală

Nivelul de dezvoltare a abilități manageriale

Capacitate de luare a deciziei

Orientare către rezultate

Capacitatea de analiză şi sinteză

Abilități de comunicare

Motivația candidaților

Dosarul de înscriere va cuprinde

 1. Cererea de înscriere, la procesul de selecție
 2. Curriculum Vitae (model European conform HG 1021/2004). 3. Copie act de identitate
 3. Copie documente care atestă educaţia şi pregătirea profesională
 4. Documente/adeverință în original din care rezultă experiența in administrarea/managementul unor  regii autonome, societăţi comerciale, inclusiv din sectorul privat
 5. Cazier judiciar
 6. Adeverinţă medicală care ateste capacitatea deplină de exercițiu
 7. Copie carnet de muncă şi estras de REVISAL sau adeverință după caz
 8. Declaraţie pe propria răspundere dată în conformitate cu prevederile art.326 Codul Penal, din care  sa rezulte îndeplinirea condițiilor prevăzute de art.7 din OUG nr. 109/2011
 1. Modul de transmitere a dosarului de aplicație

Candidaturile şi documentele solicitate prin prezentul anunț vor fi depuse/ trimise cu confirmare de primire pe suport hârtie, în plic închis și sigilat, până cel târziu în data de 21.04.2023 orele 14:00, la sediul Regiei Autonome Ocolul Silvic Valea Sieului RA, precum şi în format electronic, pe adresa os_sieu@yahoo.com

Netransmiterea, în termenul indicat, a tuturor documentelor în forma şi modurile solicitate, va atrage după sine excluderea din procedura de recrutare și selecție. Prin transmiterea aplicației, candidații îşi dau acordul implicit ca datele lor personale fie procesate în scopul procedurii de recrutare și selecție, conform dispozițiilor legale. Comisia de selecție își rezervă dreptul de a intervieva numai candidații selectați. Dosarele de candidatură depuse în termen formează împreună lista lungă, care are caracter confidenţial şi nu va fi publicată. Candidații sunt eliminaţi de pe lista lungă în ordinea descrescătoare a punctajului obţinut conform matricei profilului, până la limita a maximum 5 candidaţi pentru fiecare post, rezultând astfel lista scurtă. Candidaţilor aflaţi în lista scurtă li se comunică de către comisia de selecţie, faptul în termen de 15 zile de la data emiterii sau stabilirii listei scurte trebuie depună în scris declaraţia de intenţie (întocmită în baza elementelor din Scrisoarea de aşteptări și a informațiilor publice legate de activitatea unitatii prin care candidații își prezintă viziunea sau programul privind dezvoltarea Regiei Autonome Ocolul Silvic Valea Șieului RA), conform prevederilor din Hotărârea nr. 722/2016 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a unor prevederi din Ordonanța de urgență a Guvernului nr109/2011 privind guvernanța corporativă a întreprinderilor publice. Selecţia finală a candidaţilor aflaţi în lista scurtă se face pe bază de interviu, organizat de către comisia de selecție, în baza planului de interviu

Selecția candidaților se va efectua cu respectarea principiilor nediscriminării, tratamentului egal şi transparenței şi cu luarea în considerare a specificului domeniului de activitate al unității

Relaţii suplimentare cu privire la desfăşurarea selecției și conținutul dosarului pentru înscriere se obțin la telefon 0263/217.813, persoana de contact ec.Lechințan Diana

Asociația Proprietarilor de Pădure Valea Şieului
Presedinte: ing. Florian Romeo Daniel
C.I.F. 14769439
BISTRITAROMANIA 

 

SPUNE-TI PAREREA