“Asociația de Dezvoltare Intercomunitară pentru gestionarea integrată a deşeurilor municipale în judeţul Bistriţa-Năsăud, cu sediul în Bistriţa, str. Păcii, nr.2A, organizează concurs pentru ocuparea funcţiei contractuale de conducere de Director executiv- 1 post.

 

 1. Condițiile generale pe care trebuie să le îndeplinească persoana care participă la concursul pentru ocuparea funcţiei de director executiv, sunt următoarele:
 2. a) are cetăţenia română şi domiciliul în România;
 3. b) cunoaşte limba română, scris şi vorbit;
 4. c) are vârsta minimă reglementată de prevederile legale;
 5. d) are capacitate deplină de exerciţiu;
 6. e) are o stare de sănătate corespunzătoare funcției pentru care candidează, atestată pe baza adeverinţei medicale eliberate de medicul de familie sau de unităţile sanitare abilitate;
 7. f) îndeplineşte condiţiile de studii şi, după caz, de vechime sau alte condiţii specifice potrivit cerinţelor funcției pentru care candidează;
 8. g) nu a fost condamnată definitiv pentru săvârşirea unei infracţiuni contra umanităţii, contra statului ori contra autorităţii, de serviciu sau în legătură cu serviciul, care împiedică înfăptuirea justiţiei, de fals ori a unor fapte de corupţie sau a unei infracţiuni săvârşite cu intenţie, care ar face-o incompatibilă cu exercitarea funcţiei, cu excepţia situaţiei în care a intervenit reabilitarea;
 9. h) nu a fost destituită dintr-o funcţie publică sau nu i-a încetat contractul individual de muncă pentru motive disciplinare în ultimii 7 ani;
 10. i) nu a desfăşurat activitate de poliţie politică, astfel cum este definită prin lege.

 

 1. Condițiile specifice pe care trebuie să le îndeplinească persoana care participă la concursul pentru ocuparea funcţiei de director executiv sunt următoarele:
 2. a) studii universitare de licenţă absolvite cu diplomă, respectiv studii superioare de lungă durată, absolvite cu diplomă de licenţă sau echivalentă, în unul dintre următoarele domenii: științe administrative, științe economice, științe inginerești, drept sau management;
 3. b) cel puţin 5 ani vechime în specialitatea studiilor necesare exercitării funcţiei;
 4. c) cel puțin 1 an vechime în funcție de conducere;
 5. d) depunerea unui proiect de management.

 

III.1 Dosarul de înscriere la concurs va conține următoarele documente:

 1. cerere de înscriere la concurs adresată Președintelui Consiliului Director al A.D.I.Deșeuri;
 2. copia actului de identitate sau orice alt document care atestă identitatea, potrivit legii, după caz;
 3. copiile documentelor care să ateste nivelul studiilor, precum şi copiile documentelor care atestă îndeplinirea condiţiilor specifice ale funcției, solicitate de asociație ;
 4. carnetul de muncă sau, după caz, adeverinţele care atestă vechimea în muncă, în specialitatea studiilor și în funcție de conducere, în copie;
 5. cazierul judiciar sau o declaraţie pe propria răspundere că nu are antecedente penale care să-l facă incompatibil cu funcţia pentru care candidează;candidatul declarat admis la selecţia dosarelor, care a depus la înscriere o declaraţie pe propria răspundere că nu are antecedente penale, are obligaţia de a completa dosarul de concurs cu originalul cazierului judiciar, cel mai târziu până la data desfăşurării etapei de analiză și notare a proiectului de management.
 6. adeverinţă medicală care să ateste starea de sănătate corespunzătoare eliberată cu cel mult 6 luni anterior derulării concursului de către medicul de familie al candidatului sau de către unităţile sanitare abilitate; adeverinţa care atestă starea de sănătate conţine, în clar, numărul, data, numele emitentului şi calitatea acestuia, în formatul standard stabilit de Ministerul Sănătăţii.
 7. curriculum vitae.
 8. declarația pe proprie răspundere privind îndeplinirea condițiilor generale de la punctul I. lit.h)-i).

    Copia actului de identitate, copiile documentelor de studii și carnetul de muncă sau, după caz, adeverințele care atestă vechimea în muncă,în specialitatea studiilor și într-o funcție de conducere vor fi prezentate și în original în vederea verificării conformității copiilor cu acestea.

III.2 Cerințele referitoare la proiectul de management

Cerințele referitoare la proiectul de management sunt disponibile pe pagină de internet a asociației www.adideseuribn.ro, la secţiunea Transparență -Anunţ privind ocuparea prin concurs de proiecte de management  a funcției  de Director executiv al Asociației  de Dezvoltare Intercomunitară pentru gestionarea integrată a deşeurilor municipale în judeţul Bistriţa-Năsăud, precum și în anunțul afișat la sediul Asociației de Dezvoltare Intercomunitară pentru gestionarea integrată a deşeurilor municipale în judeţul Bistriţa-Năsăud, str.Păcii nr.2A.

 

 1. Calendarul de desfășurare a concursului:

IV.1 Depunerea dosarului de înscriere la concurs

Dosarul de înscriere la concurs se depune la Asociația de Dezvoltare Intercomunitară pentru gestionarea integrată a deşeurilor municipale în judeţul Bistriţa-Năsăud, str. Păcii nr. 2A, camera nr.6, în termen de 15 zile lucrătoare de la data publicării anunţului într-unul sau mai multe cotidiene de largă circulaţie, respectiv până în data de 22.09.2020 – ora 16:00.

IV.2 Selecţia dosarelor de concurs

În termen de o zi lucrătoare de la data expirării termenului de depunere a dosarelor, comisia de concurs are obligaţia de a selecta dosarele de concurs pe baza îndeplinirii condiţiilor de participare.

IV.3 Analiza și notarea proiectului de management-

Analiza și notarea proiectului de management se va face în perioada 01.10.2020 – 02.10.2020.

IV.4 Interviul

Interviul se va desfăsura în data de 14.10.2020 la sediul Consiliului Județean Bistrița-Năsăud din municipiul Bistrița, Piața Petru Rareș, nr.1. Ora susţinerii interviului se afişează odată cu rezultatele de la etapa de analiză și notare a proiectului.

  IV.5 Comunicarea rezultatelor

Comunicarea rezultatelor la fiecare etapă a concursului se afișează, cu menţiunea ,,admis” sau ,,respins”, însoţită, după caz, de motivul respingerii, la sediul Asociației de Dezvoltare Intercomunitară pentru gestionarea integrată a deşeurilor municipale în judeţul Bistriţa-Năsăud și pe pagina de internet a asociației www.adideseuribn.ro, la secţiunea Transparență, în termen de maximum o zi lucrătoare de la data finalizării  etapei.

    IV.6 Depunerea şi soluţionarea contestaţiilor

După afişarea rezultatelor obţinute la selecţia dosarelor, analiza și notarea proiectului de management şi interviu, candidaţii nemulţumiţi pot depune contestaţie în termen de cel mult 24 de ore de la data afişării rezultatelor, sub sancţiunea decăderii din acest drept.

Soluţionarea contestaţiilor se va finaliza în termen de 48 de ore de la data înregistrării acestora. Comunicarea rezultatelor la contestaţiile depuse se face prin afişare la sediul Asociației de Dezvoltare Intercomunitară pentru gestionarea integrată a deşeurilor municipale în judeţul Bistriţa-Năsăud și pe pagina de internet a asociației, imediat după soluţionarea contestaţiilor.

IV.7. Rezultate finale

Rezultatele finale se afişează la sediul Asociației de Dezvoltare Intercomunitară pentru gestionarea integrată a deşeurilor municipale în judeţul Bistriţa-Năsăud și pe pagina de internet a Asociației, în termen de maximum o zi lucrătoare de la expirarea termenului de soluționare a contestațiilor pentru ultima  etapă.

        Detalii referitoare la organizarea și desfășurarea concursului sunt prevăzute în anunțul de concurs afișat la sediul Asociației de Dezvoltare Intercomunitară pentru gestionarea integrată a deşeurilor municipale în judeţul Bistriţa-Năsăud, str. Păcii nr. 2A și pe pagina de internet a asociației www.adideseuribn.ro, la secţiunea Transparență -Anunţ privind ocuparea prin concurs de proiecte de management  a funcției  de Director executiv al Asociației  de Dezvoltare Intercomunitară pentru gestionarea integrată a deşeurilor municipale în judeţul Bistriţa-Năsăud.

        Relaţii suplimentare se pot obţine de la Compartimentul Financiar-Contabil-Resurse Umane (persoană de contact: doamna Otilia Baciu) din cadrul Asociației de Dezvoltare Intercomunitară pentru gestionarea integrată a deşeurilor municipale în judeţul Bistriţa-Năsăud, str. Păcii nr. 2A, camera nr. 6, telefon/fax 0263 215191, mobil 0741/063.873, e-mail: office@adideseuribn.ro

 

 

 

 

Preşedintele Consiliului Director,

       Emil Radu MOLDOVAN

 

SPUNE-TI PAREREA