În conformitate cu Ordinul de ministru numărul 4317/2020, cu Anexa 3 la Ordinul MEC, care completează ordinul 4948/2019 privind organizarea și desfășurarea admiterii în învățământul liceal de stat pentru anul școlar 2020-2021, vă informăm că în perioada 2-5 iunie vă puteți înscrie la probele de aptitudini de la Liceul cu Program Sportiv, Bistrița, la secretariat.

Înscrierea elevilor pentru admiterea la clasele cu program sportiv este condiţionată de:
a) existența avizului medical, cu specificația „Apt pentru efort fizic/Clinic sănătos”, favorabil practicării disciplinei sportive pentru care se constituie clasa, eliberat cu maximum 10 zile lucrătoare înainte de înscriere (condiție eliminatorie);
b) existența unui document, din cele menționate mai jos, care să ateste că elevul practică organizat, de cel puțin 1 an calendaristic, disciplina sportivă pentru care se constituie clasa (condiţie eliminatorie):


 carnet de legitimare sportivă (legitimație de sportiv) în disciplina pentru care se constituie clasa, vizat de către forul de specialitate pentru cel puțin unul din ultimii doi ani competiționali (în copie conformă cu originalul);
 adeverință de la clubul sportiv/asociația sportivă sau de la unitatea de învățământ cu program sportiv integrat/suplimentar că practică organizat disciplina sportivă pentru care se constituie clasa de cel puțin un an calendaristic (document original/scanat);
 adeverință de la unitatea de învățământ că a participat, în unul din ultimii doi ani școlari, după caz, la etapele județene, zonale/regionale sau naționale ale competițiilor organizate de MEC în cadrul Olimpiadei Gimnaziilor/Olimpiadei Naționale a Sportului Școlar și/sau în cadrul Campionatelor Naționale Școlare, la disciplina sportivă pentru care se constituie clasa (document original/scanat);
c) adeverință (document original/scanat) de la unitatea de învățământ gimnazial absolvită cu media generală la disciplina educație fizică/pregătire sportivă practică din clasele V-VIII, calculată ca media aritmetică, cu două zecimale, fără rotunjire, a mediilor anuale la această disciplină, în clasele în care a parcurs disciplina (condiție eliminatorie);
d) pot fi admiși în liceele vocaţionale, la clasele cu program sportiv, doar candidații care au media generală cel puțin 7 (șapte) la disciplina educație fizică/pregătire sportivă practică din clasele V-VIII;


Date de contact : Tel. 00/40/263/215189 ; 217614, Tel/fax 00/40/263/212707
e-mail: bistritalps@yahoo.com

SPUNE-TI PAREREA