Castelul Teleki Comlod urmează să fie salvat de degradare, prin itermediul unei investiții de 380 000 de lei. „Punerea în siguranță a Castelului Teleki Comlod, județul Bistrița-Năsăud“ este un proiect care va fi pus în atenția consilierilor județeni în următoarea ședință de Consiliu Județean. Din suma alocată se vor face o serie de lucrări prin care clădirea să fie securizată, în vederea reabilitării.

Castelul Teleki Comlod este situat în intravilanul comunei Comlod, județul Bistrița-Năsăud. Conform Cărții funciare nr.25094 Milaș, ansamblul de monumente istorice compus din terenul neîmprejmuit în suprafață de 7.843 mp, cu nr. cadastral 25094 și castelul cu suprafața construită la sol de 402 mp, suprafață construită desfășurată de 632 mp, având nr.topografic 25094-C1, se află în proprietatea Județului Bistrița-Năsăud, aparținând domeniului public al acestuia.

Imobilul este înscris la poziția nr.36 din Anexa nr.1 cuprinzând Inventarul bunurilor care aparțin domeniului public al județului Bistrița-Năsăud la Hotărârea Guvernului nr.905/202 privind atestarea domeniului public al județului Bistrița-Năsăud precum și al municipiului, orașelor și comunelor din județul Bistrița-Năsăud.

Conform Listei Monumentelor Istorice din județul Bistrița-Năsăud din anul 2015, elaborată de Ministerul Culturii, Castelul Teleki din localitatea Comlod este monument istoric de interes național, fiind înscris la poziția 595 din această listă, sub codul BN-II-m-A-01631. Castelul face parte și din Ansamblul rural Comlod, str. Principală, nr. 20-80, mijlocul sec. XX, conform Listei Monumentelor Istorice, sub numărul BN-II-a-B-01636.

În prezent, castelul se află într-o stare avansată de degradare, semi ruină, cauzată de lipsa întreținerii și a infiltrațiilor continue a apelor din precipitații. Din cauza infiltrațiilor, bolțile și planșeele au ajuns într-o stare de pre-colaps, care în lipsa unei intervenții de urgență se vor prăbuși.

Obiectivul monument istoric Castelul Teleki, sat Comlod, com. Milaș, jud. Bistrița-Năsăud, cod LMI: BN-II-m-A-01631, a fost inclus în Programul Național de Restaurare Etapa a II-a Lucrări noi, Urgențe și Priorități 2019 conform adresei Ministerului Culturii și Identității Naționale prin Institutul Național al Patrimoniului, cu nr. 3591 din 20.06.2019 înregistrată la Consiliul Județean Bistrița-Năsăud cu nr. III/12072 din 20.06.2019.

Prin Tema de proiectare, Compartimentul urbanism, amenajarea teritoriului, GIS a propus întocmirea în regim de urgență a Documentației de Avizare a Lucrărilor de Intervenție aferentă investiției de punere în siguranță, protecție și conservare a castelului.

Având în vedere starea de degradare avansată a castelului, obiectivul principal al investiției îl constituie scoaterea din pericol, stoparea degradărilor și găsirea unei utilizări pentru sustenabilitatea clădirii.

Se urmărește punerea în siguranță a castelului, proptirea elementelor instabile, protecția lui împotriva apelor meteorice și eliminarea riscului de accidente, urmare a deteriorării, prăbușirii structurii portante, dar și a componentelor artistice de mare valoare. Prin implementarea și realizarea acestei investiții se dorește protecția castelului până la accesarea fondurilor necesare restaurării castelului.

Societatea S.C. Utilitas – Centrul de Cercetare, Proiectare în Domeniul Reabilitării Patrimoniului Construit S.R.L. Cluj-Napoca a elaborat Documentația de Avizare a Lucrărilor de Intervenție pentru obiectivul de investiții „Punerea în siguranță a Castelului Teleki Comlod, județul Bistrița-Năsăud”, pe care a înaintat-o cu adresa nr.39/17.02.2020, înregistrată la Consiliul Județean Bistrița-Năsăud cu nr.3534/17.02.2020.

Documentația a fost recepționată de către Comisia de Recepție constituită conform Dispoziției nr.7/2020 și avizată favorabil de Consiliul Tehnico-Economic constituit la nivelul Consiliului Județean Bistrița-Năsăud  prin Avizul nr.6  din data de 07.05.2020 și ca atare întrunește condițiile legale pentru a fi aprobată.

În documentație sunt cuprinse avizele, acordurile și actele administrative solicitate prin Certificatul de urbanism nr.1/29.01.2020 emis de Primăria Comunei Milaș, jud. Bistrița-Năsăud și anume:

-Adresa nr.164/13.02.2020 a Agenției pentru Protecția Mediului Bistrița-Năsăud privind clasarea notificării pentru obiectivul „Punerea în siguranță a Castelului Teleki Comlod, județul Bistrița-Năsăud”;

-Avizul favorabil nr.163/M/2020 emis de Direcția Patrimoniu Cultural din cadrul Ministerului Culturii și Identității Naționale.

 

SITUAŢIA EXISTENTĂ:

Castelul este ridicat pe un plan dreptunghiular alungit pe două nivele (subsol și parter) acoperit cu o șarpantă de tip baroc de dimensiuni mari. Parcela cu nr. top. 25094, aferentă clădirii are o suprafață de 7843mp. Dimensiunile în plan ale construcției sunt de 30,40mx12,98m, dar a existat o terasă perimetrală pe trei laturi de aproximativ 4m lățime. Înălțimea cornișei față de nivelul de călcare actual din fața intrării de pe latura vestică este de 4,63m și înălțimea acoperișului este de 12,89m.

Nivelul de degradare al clădirii s-a accentuat cu trecerea timpului, mai ales din cauza lipsei învelitorii. Planșeul sălii festive de odinioară s-a prăbușit, împreună cu bolta subsolului. Pe lângă subansamblurile structurale parțial prăbușite (șarpantă, învelitoare, bolți, planșee, arce și buiandrugi) se observă degradarea și anumitor elemente neportante și componente artistice:

 • umiditatea în pereți din cauza infiltrațiilor apelor meteorice și acapararea elementelor de construcție (cornișe, pereți, extradosul bolților) de vegetația parazitară;
 • absența sistemului de preluare și conducere a apelor pluviale și canalizării burlanelor;
 • degradări și în unele zone lipsă la nivelul învelitorii;
 • degradări ale zidăriei la fațade datorate infiltrațiilor de ape meteorice
 • degradări ale finisajelor interioare la pereți și tavane, pardoseli și tâmplării datorită infiltrațiilor de ape pluviale
 • degradarea componentelor artistice de piatră
 • degradarea semnificativă a stratului de tencuială originală din sec. XVIII-lea;
 • degradarea tâmplăriilor, a ferestrelor și a ușilor de interior de la mijlocul secolului al XVIII-lea
 • degradarea stucaturilor realizate din tencuială ale colțurilor teșite și nișelor din colțuri, decorate în partea superioară;
 • degradarea reliefurilor din stuc amplasate în jurul reliefurilor sculptate din piatră,
 • lipsa instalațiilor actuale;
 • amenajarea exterioară deficitară;

Conform concluziilor Expertizei Tehnice, se recomandă:

 • Scoaterea din pericol a castelului prin îndepărtarea zonelor parțial prăbușite, sau desprinse, consolidarea elementelor păstrate, realizarea eșafodajelor, cintrelor sub toate planșeele, atât la cele din subsol, dar și la cele de la parter;
 • După realizarea consolidărilor, realizarea acoperișului de protecție cu pantă spre exterior pentru a împiedica umezirea în continuare a clădirii. Acoperișurile pot fi cu pantă minimă necesară dirijării apelor pluviale, sau se poate reconstrui volumetria acoperișului inițial.

În această etapă se recomandă realizarea învelitorii dintr-un material ușor, provizoriu.

 

       SITUAȚIA PROPUSĂ:

Soluțiile adoptate au la bază releveul arhitectural complex al obiectivului și rezultatele studiilor și cercetărilor referitoare la istoricul și la starea structurilor portante și ne-portante ale clădirii.

Din cauza stării de degradare avansate a castelului, se recomandă executarea în regim de urgență a lucrărilor pentru scoaterea din pericol a elementelor, subansamblurilor și a structurii și pentru evitarea riscului de prăbușiri ale acestor subansambluri – șarpanta păstrată, bolțile, ziduri și planșeele de lemn.

Scenariul selectat și recomandat de expert pentru obiectivul de investiții este VARIANTA 1 de intervenție, fiind varianta cea mai bună din punct de vedere tehnico-economic, iar varianta minimală (VARIANTA 0) este acceptată în cazul în care în viitorul foarte apropiat se vor continua intervențiile de restaurare și punere în siguranță a castelului, aceasta fiind cea mai rapid executabilă variantă și care implică costuri minime.

Tabel comparativ, conform documentaţiei de avizare a lucrărilor de intervenție

                       Costuri  Varianta 0  Varianta 1
Va Costul realizării lucrărilor de intervenții:    
 – în lei FĂRĂ TVA – lei –   319.796,90  767.767,66
 – în lei CU TVA – lei –   380.000,00  912.269,38
Dintre care construcții și montaj:    
 – în lei FĂRĂ TVA – lei –  293.845,46  723.223,83
 – în lei CU TVA – lei –  349.676,09  860.636,36

 

Prin compararea opțiunilor din punct de vedere financiar, a rezultat faptul că varianta minimală (varianta 0) – acoperiș de protecție cu structura de lemn simplă, pentru pantele necesare dirijării apelor pluviale învelită cu prelată PVC) este cea mai ieftină.

       

      Principalele  lucrări  de intervenție:

-Realizare împrejmuire

-Desfacerea învelitorii și a șarpantei încă existente, dar avariate

-Desfacerea jgheaburilor și a burlanelor încă existente, dar avariate

-Tăierea arborilor care au acaparat zidurile de cărămidă

-Desfacerea zidăriei în zonele avariate în stare de precolaps

-Îndepărtarea molozului cu asistență arheologică din încăperile de la parter

-Sprijiniri, cintre și eșafodaje

-Sistem de corsetare cu tirant perimetral la partea superioară a pereților exteriori

-Realizare suport punctual din lemn pentru învelitoare

-Acoperire cu prelată PVC tensionată

Intervențiile propuse a fi executate, sunt lucrări absolut necesare pentru punerea în siguranță a  castelului

 

Principalii indicatori tehnico-economici ai investiției:

 

Obiectivul este situat în intravilanul comunei Comlod, la partea de vest a localităţii, pe o parcelă paralelă cu drumul comunal DC-20 ce leagă Orosfaia de Comlod.

Castelul a fost construit în anul 1753.

Conform Listei Monumentelor Istorice din județul Bistrița-Năsăud din 2015, elaborată de Ministerul Culturii, Castelul Teleki din localitatea Comlod este monument istoric de interes național la poziția 595 din LMI 2015  sub codul BN-II-m-A-01631.

Castelul face parte și din Ansamblul rural Comlod, str. Principală, nr. 20-80, mijlocul sec. XX -conform Listei Monumentelor Istorice sub numărul  BN-II-a-B-01636.

Conform CF nr. 25094 Milaș, ansamblul de monumente istorice cu nr. topografic 25094 se află în proprietatea Consiliului Județean Bistrița-Năsăud, sat Comlod, comuna Milaș, județul Bistrița-Năsăud.

Suprafața teren aferent castel:7.843 m2,

Suprafaţa construită la sol a castelului: 402 m2

Suprafața construită desfășurată de 632 m2.

 

Dimensiunile în plan a construcției sunt de 30,40mx12.98m, dar a existat o terasă perimetrală pe trei laturi de aproximativ 4m lățime.

Castelul este ridicat pe un plan dreptunghiular alungit pe două nivele (subsol și parter) acoperit cu o șarpantă de tip baroc de dimensiuni mari.

Valoarea totală a investiției

Conform DEVIZ GENERAL

 

Nr. Crt Costuri Valoare                                    fără TVA TVA Valoare                                            cu TVA
lei lei lei
1 Total costuri investitie 319.796,90 60.203,10 380.000,00
2 din care: C + M 293.845,46 55.830,63 349.676,09

 

Durata de realizare a investiției:   4 luni.

 

Sumele de bani necesare finanțării obiectivului de investiții vor fi suportate din bugetul județului Bistrița-Năsăud, fiind prevăzute la Capitolul 67.02 „Cultură recreere și religie”, articolul 71.01.30 „Alte active fixe”, poziția nr.8.5.1 din Anexa la Hotărârea Consiliului Judeţean Bistriţa-Năsăud nr.41/2020 privind a doua rectificare a bugetului de venituri şi cheltuieli al Judeţului Bistriţa-Năsăud pe anul 2020.

1 COMENTARIU

 1. Castelul Teleki din satul Comlod face parte din cele 11 castele din județul Bistrița-Năsăud declarate monumente istorice de către Ministerul Culturii din România (cod LMI BN-II-m-A-01631). Din pacate, cu fiecare an care trece, castelul conților Teleki de la Comlod arată tot mai jalnic. In prezent, aproximativ 70% din acoperișul baroc este prăbușit, iar ce a mai rămas riscă să se prăbușească peste ce a mai rămas din bolți. Demararea de către Consiliul Judeţean Bistriţa-Năsăud a lucrărilor de punere în siguranţă a Castelului Teleki de la Comlod, vine cam târziu după ce in fațade, fisurile s-au adâncit, iar vegetația continuă să crească în clădire accentuând ruinarea zidurilor. Dar, mai bine mai târziu decât niciodată.
  Castelul din Comlod are avantajul ca se afla pe traseul strabatut de Mocăniţa Transilvaniei care de 1 Mai 2015, a fost pusa in circulatie pe linia ferată ce leagă Teaca (jud.Bistriţa-Năsăud) de Râciu (jud. Mureş), prin reabilitarea celor 35 de kilometri de cale ferată îngustă. Linia ferată cu ecartament îngust dintre Râciu si Teaca străbate şapte localităţi: Râciu, Sânmartinu de Câmpie, Crăeşti, Milas, Orosfaia, COMLOD şi Teaca. In apropiere de Comlod,traseul traverseaza padurea deasa de foioase, prin superbe tuneluri de vegetatie. Asadar Castelul Comlod ar putea primi dupa reabilitare o interesantă destinatie turistica.

SPUNE-TI PAREREA