Referendumul național pentru revizuirea Constituției se va desfășura în perioada 6 și 7 octombrie 2018.

• În județul Bistrița-Năsăud au fost amenajate 313 secții de votare la care sunt înscriși 262.455 de alegători.
• Conform prevederilor legale au fost tipărite 288.761 de buletine de vot, cu 10% mai mult decât numărul de alegători.
• Au fost realizate 269.945 de timbre autocolante cu mențiunea ”VOTAT RRC 2018” și 1.565 de ștampile.
Vă informăm că:
• După preluarea sub pază, în data de 30.09.2018, a buletinelor de vot, în număr de 288.761, s-a stabilit graficul de distribuire a acestora, precum și a celorlalte materiale necesare desfășurării referendumului. Primarii unităților administrativ-teritoriale din județul Bistrița-Năsăud vor intra în posesia acestora vineri, 05.10.2018.
• Preşedinte B.E.J. a fost desemnat dl. judecător Dorin Alexandru Petrișor.
• Datele de contact ale B.E.J. Bistrița-Năsăud sunt: telefon ‪0263/235798‬, fax ‪0263/235702‬, adresa de e-mail bejbistritanasud@bec.ro,  site http://referendum2018.bec.ro

• Lista cu președinții secțiilor de votare poate fi consultată pe site-ul Instituției Prefectului Bistrița-Năsăud: https://bn.prefectura.mai.gov.ro/despre-noi/alte-activitati/referendum-6-7-octombrie-2018/

Informații utile

BAZĂ LEGALĂ

• Legea de revizuire a Constituției României, publicată în M.Of. , nr.798 din 18 septembrie 2018;
• Legea nr. 3 din 22 februarie 2000 privind organizarea și desfășurarea referendumului, cu modificările și completările ulterioare;
• Legea nr. 208/2015 privind alegerea Senatului și a Camerei Deputaților, precum și pentru organizarea și funcționarea Autorității Electorale Permanente, cu modificările și completările ulterioare;
• Hotărârea Guvernului nr. 743 privind aprobarea Programului calendaristic al referendumului național pentru revizuirea Constituției din 6 și 7 octombrie 2018;
• Hotărârea Guvernului nr. 744 privind stabilirea măsurilor tehnico-organizatorice, a bugetului și a cheltuielilor necesare pentru buna organizare și desfășurare a referendumului național pentru revizuirea Constituției din 6 și 7 octombrie 2018.
• Hotărârile și deciziile Biroului Electoral Central pot fi accesate prin intermediul site-ului Biroului Electoral Central – referendum național pentru revizuirea Constituției 2018: http://referendum2018.bec.ro
• De asemenea, pe site-ul respectiv la Secțiunea „Legislație” se regăsesc actele normative cu incidenţă în domeniul referendumului național pentru revizuirea Constituției din zilele de 6 și 7 octombrie 2018.

CÂND ARE LOC REFERENDUMUL?

Cetățenii sunt chemați să își exprime voința prin vot, în zilele de 6 și 7 octombrie 2018, după cum urmează:
• în ziua de sâmbătă, 6 octombrie 2018, între orele 7,00 și 21,00;
• în ziua de duminică, 7 octombrie 2018, între orele 7,00 și 21,00.
Cetățenii care participă la referendumul național au dreptul să se pronunțe prin „DA” sau „NU” la următoarea întrebare înscrisă pe buletinul de vot: „Sunteți de acord cu legea de revizuire a Constituției României în forma adoptată de Parlament?”

UNDE SE POATE VOTA?

Cetățenii vor vota la secția de votare unde sunt arondați, conform listelor electorale permanente. Delimitarea și numerotarea secțiilor de votare, precum și sediile acestora, vor fi aduse la cunoștința publicului de către primarii localităților și Autoritatea Electorală Permanentă.
Cetățeanul care, în ziua referendumului național, se află într-o altă localitate decât cea în care este înscris în lista electorală poate să își exercite dreptul de vot în localitatea respectivă, la orice secție de votare, urmând a fi înscris într-o lista suplimentară de către președintele biroului electoral al secției de votare, pe baza actului de identitate sau a adeverinței care ține loc de act de identitate.
Pentru alegătorii care se află în străinătate în ziua votării, Ministerul Afacerilor Externe organizează secţii de votare pe lângă misiunile diplomatice, oficiile consulare, secţiile consulare şi institutele culturale din străinătate. Ministerul Afacerilor Externe poate organiza, cu acordul autorităţilor străine, secţii de votare şi în afara secţiilor de votare menționate mai sus.

CUM SE VOTEAZĂ ?

Au dreptul de a participa la referendum toți cetățenii români care au împlinit vârsta de 18 ani până în ziua referendumului inclusiv, cu excepția debililor sau a alienaților mintal puși sub interdicție, precum și a persoanelor condamnate prin hotărâre judecătorească definitivă la pierderea drepturilor electorale.
Accesul participanților la referendum în sala de vot are loc în serii corespunzătoare numărului cabinelor. Fiecare participant va prezenta biroului electoral al secției de votare actul de identitate sau adeverința care ține loc de act de identitate. Biroul electoral, după verificarea înscrierii în lista electorală sau după înscrierea în lista electorală suplimentară va înmâna participantului buletinul de vot și ștampila cu mențiunea „Votat”.
Participantul la referendum își va exprima voința în mod individual, într-o cabină închisă, aplicând ștampila „Votat” numai în unul dintre cele două pătrate ale buletinului de vot, corespunzător opțiunii sale.
După ce a votat, participantul la referendum va îndoi buletinul de vot, astfel ca pagina albă, care poartă ștampila de control, să rămână în afară, după care îl va introduce în urnă, având grijă să nu se deschidă.
Ștampila încredințată pentru votare se restituie președintelui biroului electoral al secției de votare.
Președintele poate să ia măsuri ca staționarea celui care votează în cabina de votare să nu se prelungească nejustificat.
Prezenta oricărei persoane în cabinele de vot în afara celei care votează este interzisă!
Participantul la referendum care, din motive temeinice, constatate de președintele biroului electoral al secției de votare, nu poate să voteze singur, are dreptul să cheme în cabina de votare un însoțitor ales de el, în scopul de a-l ajuta.
Pentru persoanele netransportabile din cauză de boală sau invaliditate, la cererea celor aflați în această situație sau la cererea organelor de conducere ale instituțiilor sanitare sau de ocrotiri sociale, în care cei netransportabili se află internați, președintele biroului electoral al secției de votare desemnează din cadrul biroului un număr de membri care se deplasează cu o urnă specială și cu materialul necesar votării la locul unde se află cel în cauză, pentru a se efectua votarea.
ATRIBUȚIILE MNISTERULUI AFACERILOR INTERNE
Pentru coordonarea și urmărirea îndeplinirii sarcinilor prevăzute de legislația în vigoare privind referendumul național pentru revizuirea Constituției, care revin ministerelor și celorlalte organe de specialitate ale administrației publice centrale, precum și instituțiilor prefectului, se constituie Comisia tehnică centrală pentru coordonarea activităților de organizare a referendumului național pentru revizuirea Constituției.
Președintele Comisiei tehnice centrale pentru coordonarea activităților de organizare a referendumului național pentru revizuirea Constituției este ministrul afacerilor interne.
Ministerul Afacerilor Interne va dispune măsuri pentru menținerea și asigurarea ordinii și liniștii publice în localitățile țării, pe întreaga perioadă de organizare a referendumului național pentru revizuirea Constituției.
Ministerul Afacerilor Interne, prin structurile sale, va menține și asigura ordinea publică în zona secțiilor de votare și securitatea dosarelor întocmite de birourile electorale din țară, pe timpul transportului acestora la birourile electorale, respectiv la Biroul Electoral Central, precum și securitatea pe timpul tipăririi, transportului și depozitării buletinelor de vot și a celorlalte materiale necesare votării.
Personalul structurilor Ministerului Afacerilor Interne va asigura paza sediilor Biroului Electoral Central, ale birourilor electorale de circumscripție, ale oficiilor electorale și ale birourilor electorale ale secțiilor de votare din țară.
Pe parcursul celor două zile în care vor fi organizat referendumul, dar și al campaniei, structurile MAI vor asigura intervenția rapidă la toate sesizările privind posibile incidente electorale sau alte situații de încălcare a legii.

CONTRAVENȚII

Constituie contravenții, potrivit art. 49 din Legea 3/2000, în măsura în care, potrivit legii, nu sunt infracțiuni, următoarele fapte:
• înscrierea, cu bună știință, a unei persoane în mai multe liste electorale ale localității de domiciliu; înscrierea în listele electorale a unor persoane fictive ori care nu au drept de vot;
• refuzul de a se conforma dispozițiilor președintelui biroului electoral al secției de votare cu privire la asigurarea ordinii din localul de vot și în împrejurimi;
• refuzul nejustificat de a înmâna buletinul de vot și ștampila de votare persoanei înscrise în listă și care prezintă actul de identitate, precum și înmânarea buletinului de vot unei persoane care nu prezintă acest act;
• părăsirea localului secției de votare înainte de stabilirea rezultatului referendumului și de semnarea procesului-verbal de către membrii biroului electoral al secției de votare;
• absența nejustificată a președintelui sau a membrilor birourilor electorale, stabiliți potrivit prevederilor prezentei legi, de la activitatea acestora;
• tipărirea fără drept, în vederea utilizării în ziua referendumului, de buletine de vot.
• Contravențiile prevăzute la art. 49 lit. a)-d) se sancționează cu amendă de la 500 lei la 1.000 lei, iar cele prevăzute la lit. e) și f), cu amendă de la 1.000 la 5.000 lei.
Constatarea contravențiilor prevăzute la art. 49 se face prin proces-verbal întocmit de:
• ofițerii și subofițerii de poliție, pentru faptele prevăzute la lit. a)-c) și f);
• președintele biroului electoral de circumscripție, pentru fapta prevăzută la lit. d);
• președintele biroului electoral, în cazul membrilor acestuia, precum și președintele biroului electoral ierarhic superior, în cazul președinților birourilor electorale ierarhic inferioare.
• În cazul contravențiilor prevăzute la art. 49 lit. d) și e), odată cu încheierea procesului-verbal, agentul constatator va aplica și amenda.
• Procesul-verbal de constatare a contravențiilor prevăzute la art. 49 lit. a)-c) și f) va fi înaintat judecătoriei în a cărei rază teritorială a fost săvârșită contravenția, care va aplica sancțiunea.
• Bunurile destinate, folosite sau rezultate din săvârșirea contravențiilor prevăzute la art. 49 lit. f) se confiscă.
INFRACȚIUNI ELECTORALE PREVĂZUTE DE CODUL PENAL CARE SE APLICĂ ÎN MOD CORESPUNZĂTOR ŞI ÎN CAZUL FAPTELOR SĂVÂRŞITE CU PRILEJUL UNUI REFERENDUM
• Împiedicarea exercitării drepturilor electorale
• Împiedicarea, prin orice mijloace, a liberului exercițiu al dreptului de a alege sau de a fi ales se pedepsește cu închisoare de la 6 luni la 3 ani.
• Atacul, prin orice mijloace, asupra localului secției de votare se pedepsește cu închisoare de la 2 la 7 ani și interzicerea exercitării unor drepturi.
• Coruperea alegătorilor
• Oferirea sau darea de bani, de bunuri ori de alte foloase în scopul determinării alegătorului să voteze sau să nu voteze o anumită listă de candidați ori un anumit candidat se pedepsește cu închisoare de la 6 luni la 3 ani și interzicerea exercitării unor drepturi>
Nu intră în categoria bunurilor prevăzute mai sus, bunurile cu valoare simbolică, inscripționate cu însemnele unei formațiuni politice.
• Frauda la vot
• Fapta persoanei care votează:
• fără a avea acest drept;
• de două sau mai multe ori;
• prin introducerea în urnă a mai multor buletine de vot decât are dreptul un alegător se pedepsește cu închisoare de la 6 luni la 3 ani sau cu amendă și interzicerea exercitării unor drepturi.
• Cu aceeași pedeapsă se sancționează utilizarea unui act de identitate nul ori fals sau a unui buletin de vot fals.
• Violarea confidențialității votului
• Violarea prin orice mijloace a secretului votului se pedepsește cu amendă. Dacă fapta a fost comisă de un membru al biroului electoral al secției de votare, pedeapsa este închisoare de la 6 luni la 3 ani sau amendă și interzicerea exercitării unor drepturi.
• Nerespectarea regimului urnei de vot
• Deschiderea urnelor, înainte de ora stabilită pentru închiderea votării, se pedepsește cu închisoare de la unu la 3 ani sau cu amendă și interzicerea exercitării unor drepturi.
• Încredințarea urnei speciale altor persoane decât membrilor biroului electoral al secției de votare ori transportarea acesteia de către alte persoane sau în alte condiții decât cele prevăzute de lege se pedepsește cu închisoare de la 3 luni la 2 ani sau cu amendă și interzicerea exercitării unor drepturi.
• Falsificarea documentelor și evidențelor electorale
• Falsificarea prin orice mijloace a înscrisurilor de la birourile electorale se pedepsește cu închisoarea de la unu la 5 ani și interzicerea exercitării unor drepturi.
• Cu aceeași pedeapsă se sancționează și înscrierea în copia de pe lista electorală permanentă ori de pe lista electorală suplimentară a unor persoane care nu figurează în această listă.
• Tentativa la infracțiunile electorale se pedepsește.

SPUNE-TI PAREREA