Consiliul Local al municipiului Bistriţa a fost convocat la şedinţa programată pentru data de 29 iunie 2017. Rezultatele dezbaterilor sunt următoarele:

1. Proiect de hotărâre privind stabilirea componenţei Grupului de Lucru Local pentru Romii din municipiul Bistriţa.
Cei trei consilieri locali aleşi prin vot în componenţa Grupului de Lucru Local pentru Romii din municipiul Bistriţa sunt: domnul Antal Attila, domnul Bogdan Miholca şi domnul Vasile Moldovan.
Hotărârea a fost adoptată cu 21 de voturi „pentru”, în forma prezentată de iniţiator.

2. Proiect de hotărâre privind aprobarea Studiului de fezabilitate pentru obiectivul de investiţii „Amenajare Pasaj Pietonal Bulevardul Independenţei”, din Municipiul Bistriţa.
Hotărârea a fost adoptată cu 15 voturi „pentru” şi 5 „împotrivă”, în forma prezentată de iniţiator.

3. Proiect de hotărâre privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal „Ansamblu mixt imobile cu funcţiuni comerciale şi locuire colectivă, amenajări exterioare şi stradă de legătură, în municipiul Bistriţa, str. Calea Moldovei nr. 40A”. Beneficiari: SC. Apple Development S.R.L. şi proprietarii terenurilor studiate.
Hotărârea a fost adoptată cu 15 voturi „pentru” şi două abţineri, în forma prezentată de iniţiator.
4. Proiect de hotărâre privind acceptarea donaţiei terenului proprietate privată, în suprafaţă de 143 mp, situat în intravilanul municipiului Bistriţa afectat de strada Remus Cristian Bucur, în vederea înscrierii în domeniul public al municipiului Bistriţa cu destinaţia de „stradă”.
Hotărârea a fost adoptată prin vot secret, cu 19 voturi „pentru”, în forma prezentată de iniţiator.

5. Proiect de hotărâre privind aprobarea cumpărării şi a preţului de cumpărare a imobilului teren situat în municipiul Bistriţa, zona Subcetate, proprietatea Fundaţiei Gamaliel, în vederea realizării obiectivului de investiţii „Amenajare străzi, trotuare, parcaje şi alei în zona locuinţelor sociale din ansamblul de locuinţe Subcetate etapa III”.
Hotărârea a fost adoptată cu 19 voturi „pentru” şi un vot „împotrivă”, în forma prezentată de iniţiator.
6. Proiect de hotărâre privind aprobarea cumpărării şi a preţului de cumpărare a imobilului, construcţie şi teren, situat în municipiul Bistriţa, strada Alexandru Odobescu nr. 17A, proprietatea ASIT SERVICES S.R.L. Bucureşti, cu destinaţia de sediu administrativ.
Hotărârea a fost adoptată cu 19 voturi „pentru”, în forma prezentată de iniţiator.

7. Proiect de hotărâre privind aprobarea vânzării şi a preţului de vânzare a spaţiului proprietatea privată a Municipiului Bistriţa, situat în municipiul Bistriţa, str. Ion Minulescu bl. G3, scara B, apartamentul 30, către actualul chiriaş, domnul Popa Lucian Nicolae.
Hotărârea a fost adoptată prin vot secret, cu 19 voturi „pentru”, în forma prezentată de iniţiator.
8. Proiect de hotărâre privind aprobarea închirierii prin licitaţie publică deschisă a unui imobil, construcţie şi teren, proprietate publică a municipiului Bistriţa, situat în str. Codrişor nr. 12, cu destinaţia de spaţiu comercial sezonier pentru desfăşurarea activităţilor de alimentaţie publică.
Hotărârea a fost adoptată cu 19 voturi „pentru”, în forma prezentată de iniţiator.

9. Proiect de hotărâre privind aprobarea prelungirii duratei contractului de închiriere încheiat între Municipiul Bistriţa şi domnii Herzog Marius Remig, Brand Monika şi Grameth Jutta, pentru imobilul construcţie în suprafaţă de 332,70 mp şi teren în suprafaţă de 809,87 mp, situat în municipiul Bistriţa, str. Parcului nr. 22, în care funcţionează Grădiniţa cu Program Normal nr. 8 Bistriţa.
Hotărârea a fost adoptată prin vot secret, cu 19 voturi „pentru”, în forma prezentată de iniţiator.

10. Proiect de hotărâre pentru modificarea Hotărârii nr. 21/23.02.2017 a Consiliului Local al municipiului Bistriţa privind aprobarea închirierii directe a spaţiului situat în municipiul Bistriţa, str. Gheorghe Şincai nr. 16, etaj, în favoarea Partidului Uniunea Salvaţi România – Filiala Bistriţa-Năsăud, cu destinaţia de sediu partid.
Hotărârea a fost adoptată cu 20 de voturi „pentru”, în forma prezentată de iniţiator.
11. Proiect de hotărâre privind aprobarea prelungirii duratei unor contracte de închiriere încheiate pentru terenuri aparţinând domeniului public al municipiului Bistriţa pe care sunt amplasate construcţii provizorii cu destinaţia de chioşcuri.
Proiectul de hotărâre a fost aprobat cu următoarele modificări:
a). la art. 1, alin. (2) din proiectul de hotărâre a fost corectată data până la care se prelungeşte contractul: „(2) – Contractele de închiriere se încheie pe o perioadă de 1 an, respectiv de la data de 01.07.2017 şi până la data de 30.06.2018” – propunerea Comisiei juridice şi administraţie publică locală;
b). art. 2 din proiectul de hotărâre va avea următorul cuprins: „Proprietarii construcţiilor provizorii cu destinaţia de chioşcuri, amplasate pe terenurile aparţinând domeniului public al municipiului Bistriţa, înscrişi în Anexa nr. 1, au obligaţia ca în termen de 3 luni de la comunicarea hotărârii să modernizeze construcţiile, conform proiectelor ce se vor aproba prin grija Arhitectului Şef şi a Serviciului Urbanism din cadrul Primăriei municipiului Bistriţa, sub sancţiunea neprelungirii termenului contractului de închiriere la expirarea acestuia” – propunerea Comisiei pentru dezvoltare urbană;
c). îndreptarea unei erori, art. 3 fiind numerotat greşit. Art. 3 are următorul cuprins, modificat în şedinţa de plen astfel: „Pentru terenurile aparţinând domeniului public al municipiului Bistriţa, pe care sunt amplasate construcţiile provizorii înscrise în Anexa nr. 2, termenul contractelor de închiriere se va prelungi cu 8 luni, până la data de 01.03.2018”.
Hotărârea a fost adoptată cu 20 de voturi „pentru”.
12. Proiect de hotărâre privind aprobarea închirierii directe a spaţiului situat în municipiul Bistriţa, str. Nicolae Titulescu nr. 12, în suprafaţă de 63,53 mp, în favoarea Partidului Naţional Liberal – Filiala Bistriţa-Năsăud, cu destinaţia de sediu partid.
Hotărârea a fost adoptată cu 20 de voturi „pentru”, în forma prezentată de iniţiator.

13. Proiect de hotărâre privind transmiterea în administrarea Judeţului Bistriţa-Năsăud a imobilelor, construcţii şi teren, proprietate publică a Municipiului Bistriţa, situate în str. Horea nr. 20, în vederea organizării şi funcţionării unor instituţii publice de interes judeţean în domeniul social şi al educaţiei.
Hotărârea a fost adoptată cu 17 voturi „pentru”, un vot „împotrivă” şi două abţineri, în forma prezentată de iniţiator.
14. Proiect de hotărâre privind aprobarea vânzării prin licitaţie publică deschisă a terenului în suprafaţă de 335 mp, proprietate privată a Municipiului Bistriţa, situat în municipiului Bistriţa, localitatea componentă Viişoara nr. 180.
Hotărârea a fost adoptată cu 20 de voturi „pentru”, în forma prezentată de iniţiator.
15. Proiect de hotărâre privind aprobarea dezmembrării terenului proprietate publică a Municipiului Bistriţa, identificat în CF Bistriţa nr. 77131, în vederea realizării obiectivului de investiţii „Centru de zi pentru persoane vârstnice – Reabilitare şi modernizare imobil din str. Octavian Goga, municipiul Bistriţa”.
Hotărârea a fost adoptată cu 20 de voturi „pentru”, în forma prezentată de iniţiator.
16. Proiect de hotărâre privind instituirea taxei de reabilitare termică şi a mecanismului de recuperare a sumelor avansate de Consiliul Local al municipiului Bistriţa, pentru blocurile de locuinţe finanţate prin Programul Operaţional Regional 2007-2013 „Îmbunătăţirea eficienţei energetice a blocurilor de locuinţe – Bistriţa 2 LOT I”.
Hotărârea a fost adoptată cu 18 voturi „pentru” şi două abţineri, în forma prezentată de iniţiator.

17. Proiect de hotărâre privind modificarea Organigramei şi a Statului de funcţii ale aparatului de specialitate al Primarului municipiului Bistriţa şi ale serviciilor publice de interes local fără personalitate juridică.
Hotărârea a fost adoptată cu 13 voturi „pentru”, două voturi „împotrivă” şi 5 abţineri, în forma prezentată de iniţiator.
18. Proiect de hotărâre privind aprobarea Regulamentului de Organizare şi Funcţionare al aparatului de specialitate al Primarului municipiului Bistriţa şi al serviciilor şi instituţiilor publice de interes local.
Hotărârea a fost adoptată cu 14 voturi „pentru”, un vot „împotrivă” şi 5 abţineri, în forma prezentată de iniţiator.
19. Proiect de hotărâre privind aprobarea întocmirii în format electronic a Registrului Agricol la nivelul municipiului Bistriţa şi al localităţilor componente.
Hotărârea a fost adoptată cu 17 voturi „pentru” şi o abţinere, în forma prezentată de iniţiator.
20. Proiect de hotărâre privind participarea Municipiului Bistriţa ca membru afiliat la Bursa Română de Mărfuri.
Hotărârea a fost adoptată cu 19 voturi „pentru”, în forma prezentată de iniţiator.

21. Proiect de hotărâre privind desemnarea reprezentantului Consiliului Local al municipiului Bistriţa, în calitate de observator, în Comisia de concurs pentru ocuparea funcţiilor de director şi director adjunct din unităţile de învăţământ preuniversitar din municipiul Bistriţa, conform Ordinului MEN nr. 3969/2017.
Precizare: doamna Albu Maria a fost desemnată ca reprezentant al Consiliului Local al municipiului Bistriţa, în calitate de observator, în comisia de concurs pentru ocuparea funcţiilor de director şi director adjunct din unităţile de învăţământ preuniversitar din municipiul Bistriţa.
Hotărârea a fost adoptată prin vot secret, cu 18 voturi „pentru” şi o abţinere, în forma prezentată de iniţiator.

22. Proiect de hotărâre privind aprobarea Protocolului de colaborare între Municipiul Bistriţa, Judeţul Bistriţa-Năsăud, Centrul Cultural Municipal „George Coşbuc” Bistriţa şi Centrul Judeţean pentru Cultură Bistriţa-Năsăud, pentru organizarea evenimentului „Târgul Mare al Bistriţei”.
Hotărârea a fost adoptată cu 17 voturi „pentru”, un vot „împotrivă” şi o abţinere, în forma prezentată de iniţiator.

SPUNE-TI PAREREA