Începând cu 29 mai 2017, absolvenții învățământului liceal sunt așteptați să se înscrie în evidențele Agenției Județene pentru Ocuparea Forței de Muncă Bistrița — Năsăud pentru a beneficia de asistență personalizată în vederea identificării și ocupării unui loc de muncă.

Conform Ordinului nr.4577/2016 al Ministerului Educației Nationale privind structura anului școlar 2016-2017, anul școlar are 32 de săptămâni de cursuri și se încheie în data de 26 mai 2017, pentru clasele terminale din învățământul liceal.

Absolvenții instituțiilor de învățământ înregistrați la agenție beneficiază de informare și consiliere profesională, mediere pentru identificarea unui loc de muncă, precum și de facilități financiare. De asemenea, în scopul asigurării mobilității și reintegrării pe piața muncii, absolvenții pot participa la programe de formare profesională.

Înregistrarea ca persoană aflată în căutarea unui loc de muncă este o etapă prealabilă și obligatorie în vederea obținerii facilităților acordate potrivit Legii nr. 76/2002 privind privind sistemul asigurărilor pentru șomaj și stimularea ocupării forței de muncă.

Absolvenții care într-o perioadă de 60 de zile de la finalizarea studiilor nu s-au încadrat în muncă potrivit pregătirii profesionale și sunt înregistrati la A.J.O.F.M. Bistrița — Năsăud, nu urmează o formă de învățământ, nu realizează venituri sau realizează venituri mai mici decât valoarea indicatorului social de referință în vigoare , pot solicita acordarea indemnizației de șomaj. Acest drept se acordă absolvenților, la cerere, pe o perioada de 6 luni, calculată de la data expirarii celor 60 de zile de la absolvire și constă într-o sumă fixă, lunară, neimpozabilă în cuantum de 250 lei.

Termenul de 60 de zile de la data absolvirii este termen de decădere din drepturi. În cazul în care absolvenții nu se prezintă în intervalul de 60 de zile de la terminarea studiilor, ei au dreptul să se înregistreze ca persoane aflate în căutarea unui loc de muncă, dar nu vor avea dreptul la indemnizație de șomaj.

A.J.O.F.M. Bistrița — Năsăud atenționează absolvenții de liceu promoția 2017, că data absolvirii cursurilor în anul școlar 2016 — 2017 este 26 mai 2017 pentru elevii care au promovat la toate disciplinele, indiferent dacă promovează sau nu examenul de bacalaureat.

Elevii care nu au situația școlară încheiată se pot înregistra în evidențele A.J.O.F.M. Bistrița — Năsăud în termen de 60 zile de la data promovării examenului de corigență (data înscrisă în adeverința eliberată de instituția de învățământ).

Înregistrarea absolvenților din promoția 2017 ca persoane aflate în căutarea unui loc de muncă se realizează la sediul A.J.O.F.M. Bistrița — Năsăud din Bistrița, str. Gării, nr.2 — 4, și la sediul A.L.O.F.M. Năsăud, str. Mihai Eminescu, nr.1 și Punct de Lucru Beclean, str.1 Decembrie, nr.5, în a căror rază teritorială își au domiciliul absolvenții, pe baza următoarelor documente:

— BI / CI — original și copie;

— Certificate de naștere, căsătorie în original și copie;

— Act de studii sau adeverință — original și copie (în cazul absolvenților de liceu — certificate de absolvire, specificată data absolvirii);

— Adeverință medicală — cu mențiunea ‘Apt pentru muncă’ sau cu eventuale restricții medicale;

— Acte eliberate de organele financiare teritoriale, din care să rezulte că nu realizează venituri sau că realizează din activități autorizate potrivit legii venituri mai mici decât valoarea indicatorului social de referință în vigoare;

— Dosar plic;

SPUNE-TI PAREREA