Primăria Cetate face public un  ANUNŢ DE LICITAŢIE privind închirierea pajiștilor, în suprafațã totalã de 825,90 ha, proprietatea Comunei CETATE crescătorilor de animale, persoane fizice sau juridice, de pe raza unitaţii administrativ teritoriale, având animalele înscrise în Registrul National al Exploatațiilor.

1.1. COMUNA CETATE, unitate administrativ teritorialã, cu sediul în comuna Cetate, sat. Satu Nou, str. Principalã, nr. 53, județul Bistrița Nãsãud, telefon/fax 0263/ 217419, cod de inregistrare fiscal RO 4347364, cont iban nr. RO 87 TREZ 1012145020401XXX deschis la Trezoreria Bistrita Judetul Bistrita-Nasaud, reprezentata de primar Tarniţă Lucian.

Atribuirea contractului de inchiriere, se va face prin procedura de atribuire a licitaţiei publice, cu respectarea prevederilor OUG nr. 54/2006 privind regimul contractelor de concesiune de bunuri proprietate publică,

2.1.1. Calitatea de chirias o poate avea orice persoană fizică sau juridică, română, care îndeplineste condiţiile art. 2, 9 din OUG nr. 34/2013 pentru organizarea, administrarea și exploatarea pajistilor si art. 1 lit. c din H.G. 1064/2013 privind aprobarea Normelor metodologice pentru aplicarea prevederilor Ordonantei de urgenţa a Guvernului nr. 34/2013, respectiv: crescător de animale persoană fizică având animale înscrise în Registrul naţional al exploataţiilor (RNE)/crescător de animale orice tip de persoană juridică de drept public sau de drept privat, constituită conform prevederilor Codului civil, având animale proprii sau ale membrilor înscrise în RNE, care desfăşoară activităţi agricole specifice categoriei de folosinţă pajişti conform clasificării statistice a activităţilor economice în Comunitatea Europeană pentru producţia vegetală şi animal si care poate face dovada asigurarii unei incarcaturi optime de animale pe hectar, determinata potrivit  Ordinului M.A.D.R. 544/2013 la 0,3 UVM/ha.)

Proprietarul va asigura obţinerea documentaţiei de atribuire de către orice persoană interesată, care înaintează o solicitare în acest sens. Punerea la dispoziţie a documentaţiei către persoanele interesate care au înaintat o solicitare în acest sens, se va face pe suport hârtie, contra cost (200 lei).

2.1.2. Orice persoană interesată are dreptul de a solicita clarificări privind documentaţia de atribuire. Proprietarul va răspunde, în mod clar, complet şi fără ambiguităţi, la orice clarificare solicitată, într-o perioadă care nu va depăşi 4 zile lucrătoare de la primirea unei astfel de solicitări.

2.1.3. (1) Ofertele se depun la sediul Consiliului local Comunei CETATE– CETATE, str. Principala, nr. 598, judetul BN, până la data de 27.03.2017, ora 10.00. Ofertantul are obligaţia de a depune oferta într-un exemplar original, semnat si stampilat pe fiecare pagina de catre ofertant ori de o persoana autorizata de acesta precum şi într-un exemplar electronic (CD/DVD, format PDF şi Excel). Oferta are caracter obligatoriu, din punct de vedere al conţinutului, pe o perioadă de 90 zile de la data deschiderii.

2.1.4. (1) Plicurile care conţin oferta, închise şi sigilate, se deschid la data de 27.03.2017, ora 12. (2) După deschiderea plicurilor exterioare în şedinţă publică, comisia de evaluare elimină ofertele care nu conţin totalitatea documentelor şi a datelor solicitate in documentatie.

2.1.5. (1) Soluţionarea litigiilor apărute în legătură cu atribuirea, încheierea, executarea, modificarea şi încetarea contractului de concesiune, precum şi a celor privind acordarea de despăgubiri se realizează potrivit prevederilor Legii nr.554/2004, cu modificările ulterioare.

Acţiunea în justiţie se introduce la secţia de contencios administrativ a Tribunalului Bistrița Năsăud.

SPUNE-TI PAREREA