Consiliul local al municipiului Bistriţa este convocat în şedinţă ordinară, în data de 23 martie 2017, ora 14,00. Şedinţa va avea loc în sala de şedinţe a Primăriei municipiului Bistriţa, cu următoarea ordine de zi:

 1. Proiect de hotărâre privind aprobarea închirierii prin licitaţie publică a unor suprafeţe de pajişti permanente proprietate publică a municipiului Bistriţa disponibilizate în 2017
 2. Proiect de hotărâre pentru modificarea şi completarea Hotărârii nr.123/25.06.2009 a Consiliului local al municipiului Bistriţa privind aprobarea administrării şi amenajării parcărilor proprietatea publică a municipiului Bistriţa, cu modificările şi completările ulterioare
 3. Proiect de hotărâre privind transmiterea în administrarea Judeţului Bistriţa-Năsăud a imobilelor, construcţii şi teren, proprietate publică a Municipiului Bistriţa, situate în str.Horea nr.20, în vederea organizării şi funcţionării unor instituţii publice de interes judeţean în domeniul social şi al educaţiei
 4. Proiect de hotărâre privind stabilirea destinaţiei spaţiului cu altă destinaţie decât cea de locuinţă situat la parterul blocului nr.9 din strada Subcetate, municipiul Bistriţa, construit prin Agenţia Naţională pentru Locuinţe – etapa III, în spaţiu pentru desfăşurare activităţi şcolare şi extraşcolare
 5. Proiect de hotărâre privind aprobarea repartizării locuinţelor construite prin Agenţia Naţională pentru Locuinţe în zona Subcetate – etapa III, precum şi a celor rămase libere în urma renunţării foştilor beneficiari
 6. Proiect de hotărâre privind aprobarea concesionării prin licitaţie publică deschisă a imobilului, construcţie şi teren, situat în municipiul Bistriţa, Aleea Ineu, în vederea reabilitării şi amenajării unui punct liturgic
 7. Proiect de hotărâre privind aprobarea vânzării şi a preţului de vânzare a cotei de 13/764 mp părţi teren, proprietate privată a Municipiului Bistriţa, situată în Aleea Tihuţa nr.4, aferentă extinderii sediului de firmă, în favoarea domnului Hărănguş Ioan Marius
 8. Proiect de hotărâre privind înscrierea în evidenţele de carte funciară a unor bunuri imobile în proprietatea publică a Municipiului Bistriţa
 9. Proiect de hotărâre privind aprobarea prelungirii duratei contractului de comodat încheiat între Municipiul Bistriţa şi Colegiul Naţional „Liviu Rebreanu” Bistriţa, pentru imobilul situat în municipiul Bistriţa, str.Spiru Haret nr.6, etaj I
 10. Proiect de hotărâre privind aprobarea închirierii prin licitaţie publică deschisă a terenului proprietatea publică a municipiului Bistriţa, situat în municipiului Bistriţa, localitatea componentă Unirea, Dealul Cocoşului, în scop agricol
 11. Proiect de hotărâre privind aprobarea Planului de ocupare a funcţiilor publice din cadrul Poliţiei locale a municipiului Bistriţa
 12. Proiect de hotărâre privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal „Extindere intravilan în vederea realizării unor locuințe individuale”, zona str.Valea Jelnei, extravilan, municipiul Bistrița, beneficiar Marcu Iosif
 13. Proiect de hotărâre privind constituirea Comisiei tehnice de amenajare a teritoriului și urbanism a municipiului Bistrița
 14. Proiect de hotărâre privind modificarea Hotărârii Consiliului local al municipiului Bistriţa nr.7/31.01.2017 pentru aprobarea ghidurilor solicitanţilor de finanţare nerambursabilă de la bugetul local al municipiului Bistriţa pe anul 2017 pentru activităţi nonprofit de interes local, în baza Legii nr.350/2005
 15. Proiect de hotărâre privind actualizarea listei reprezentanţilor Consiliului local al municipiului Bistriţa în Consiliul de administraţie al unităţilor de învăţământ preuniversitar de stat şi particular din municipiul Bistriţa
 16. Proiect de hotărâre privind scutirea de la plata taxelor datorate bugetului local al municipiului Bistriţa pentru eliberarea certificatelor de urbanism şi autorizaţilor de construire/ desfiinţare pentru imobilele din infrastructura Parcului Industrial Bistriţa Sud
 17. Informarea nr.18527/06.03.2017 a Secretarului municipiului Bistriţa şi a Compartimentului Registrul Agricol, privind analiza stadiului de înscriere a datelor în Registrul agricol, conform Ordinului nr.734/2015

SPUNE-TI PAREREA