Consiliul Local al municipiului Bistriţa se întruneșe în şedinţă ordinară, în data de 22 decembrie 2016, ora 14,00. Şedinţa va avea loc în sala de şedinţe a Primăriei municipiului Bistriţa, și are pe ordinea de zi un proiect de hotărâre privind retragerea municipiului Bistriţa din Adunarea Generală a Asociaţiei de Dezvoltare Intercomunitară pentru Gestionarea Integrată a Deşeurilor Municipale în judeţul Bistriţa-Năsăud
Proiectul de hotărâre a fost propus de consilierii Partidului Ecologist Român, filiala Bistrița, Mircea Archiudean și Doru Mârza.

“Proiectul de hotărare propus se impune ca singura concluzie logică a crizei prelungite cu care se confruntă municipiul Bistriţa în privinţa colectării şi transportului deşeurilor. Am semnalat în repetate rânduri că sistemul de gestionare integrat organizat la nivelul judeţului nu răspunde în mod adecvat necesităţilor oraşului şi nu se ridică la nivelul aşteptărilor cetăţenilor Bistriţei. Iată că este acum o evidenţă pentru toţi locuitorii oraşului că ceea ce se dorea a fi un proiect european model la nivelul ţării a esuat în mod lamentabil.

Infrastructura creată la nivelul municipiului – celebrele containere semîngropate – nu este folosită. După ce au stat toată vara pline cu gunoi menajer, un pericol evident pentru sănătatea publică, sunt acum înconjurate de alte containere fiind în mod evident abandonate. Colectarea selectivă a deşeurilor nu se mai face deloc. Depozitul temporar de deşeuri menajere din Zăvoaie nu este integral transportat la Tărpiu şi ecologizat nici astăzi la mai bine de ăase ani de la închiderea vechiului depozit. O situaţie care încalcă grav legislaţia de mediu. Practic toate angajamentele autorităţilor publice în privinţa gestionării deşeurilor au fost încălcate”, au explicat consilierii.

Iată ordinea de zi completă pentru ședința de Consiliu Local din data de 22 decembrie 2016:

1. Proiect de hotărâre privind prelungirea prin act adiţional a duratei contractelor de închiriere, pentru terenurile pe care sunt amplasate chioşcuri şi tonete în pieţele municipiului Bistriţa
2. Proiect de hotărâre privind prelungirea prin act adiţional a duratei contractelor de închiriere pentru mesele din Piaţa Independenţei Nord şi Piaţa Decebal, în vederea comercializării de produse
3. Proiect de hotărâre privind aprobarea dării în administrare în favoarea Regiei Publice Locale Ocolul Silvic al Municipiului Bistrița R.A. a imobilului situat în municipiul Bistrita, str.Calea Moldovei nr.9A
4. Proiect de hotărâre privind aprobarea preţului de referinţă al masei lemnoase pe picior ce se recoltează din fondul forestier proprietate publică a municipiului Bistriţa, în anul 2017
5. Proiect de hotărâre privind aprobarea volumului de masă lemnoasă care se va recolta în anul 2017, precum şi destinaţia materialelor lemnoase care pot fi vândute direct, corespunzător fondului forestier proprietate publică a Municipiului Bistriţa
6. Proiect de hotărâre privind aprobarea închirierii prin licitaţie publică deschisă a terenului proprietatea publică a municipiului Bistriţa, având categoria de folosinţă fâneaţă, situat în intravilanul municipiului Bistriţa, str.Tărpiului, în vederea întreţinerii şi exploatării
7. Proiect de hotărâre privind aprobarea prelungirii duratei contractului de închiriere încheiat cu Asociaţia Folclorică “Balada” Bistriţa, pentru spaţiul cu destinaţia de sediu, situat în municipiul Bistriţa, str.Gheorghe Şincai nr.20
8. Proiect de hotărâre privind aprobarea prelungirii duratei contractului de închiriere încheiat cu Liga Dreptăţii Împotriva Corupţiei şi Abuzurilor din România Filiala Bistriţa, pentru spaţiul cu destinaţia de sediu, situat în municipiul Bistriţa, Piaţa Mică nr.21
9. Proiect de hotărâre privind aprobarea listei de prioritate pentru anul 2017 cuprinzând asociaţiile şi fundaţiile constituite în temeiul Ordonanţei Guvernului României nr.26/2000 cu privire la asociaţii şi fundaţii cu modificările şi completările ulterioare şi care pot beneficia de atribuirea unui spaţiu cu destinaţia de sediu
10. Proiect de hotărâre privind aprobarea prelungirii duratei de folosinţă gratuită a unor spaţii situate în municipiul Bistriţa, Piaţa Centrală nr.2, în favoarea Inspectoratului de Poliţie Judeţean Bistriţa-Năsăud – Biroul Judeţean de Administrare a Bazelor de Date privind Evidenţa Persoanelor Bistriţa-Năsăud
11. Proiect de hotărâre privind aprobarea Studiului de fezabilitate pentru obiectivul de investiţii “Modificare sistem de încălzire la sala de sport”, Liceul Tehnologic Agricol
12. Proiect de hotărâre privind aprobarea Studiului de fezabilitate pentru obiectivul de investiţii “Dispecerat operativ pentru ordine publică şi servicii de protecţie civilă”, str.Constantin Dobrogeanu Gherea, Nr.15, municipiul Bistriţa
13. Proiect de hotărâre privind instituirea taxei de reabilitare termică şi a mecanismului de recuperare a sumelor avansate de Consiliul local al municipiului Bistriţa, pentru blocurile de locuinţe finanţate prin Programul Operaţional Regional 2007-2013 “Îmbunătăţirea eficenţei energetice a blocurilor de locuinţe – Bistriţa 4 şi Bistriţa 5”
14. Proiect de hotărâre privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal „Extindere intravilan în vederea construirii unei locuințe individuale în regim de înălțime maxim P+2E în municipiul Bistriţa, localitatea componentă Viișoara, beneficiar Cicai Dumitru”
15. Proiect de hotărâre privind aprobarea Planurilor de ocupare ale funcţiilor publice din cadrul aparatului de specialitate al Primarului municipiului Bistriţa şi serviciilor fără personalitate juridică, Direcţiei Servicii Publice Bistriţa şi Direcţiei Municipale de Servicii Sociale, pe anul 2017
16. Proiect de hotărâre privind rectificarea bugetului de venituri şi cheltuieli al municipiului Bistriţa pe anul 2016
17. Proiect de hotărâre privind aprobarea execuţiei bugetului local, bugetului instituţiilor publice finanţate din venituri proprii şi subvenţii din bugetul local, bugetul creditelor interne si bugetul fondurilor externe nerambursabile al municipiului Bistriţa pe Trim IV 2016
18. Proiect de hotărâre privind stabilirea costului mediu lunar de întreţinere pentru anul 2017 şi a contribuţiei lunare de întreţinere datorate de persoanele vârstnice îngrijite în Căminul pentru Persoane Vârstnice Bistriţa – cod serviciu social 8730 CR-V-I
19. Proiect de hotărâre privind stabilirea costului serviciilor de asistenţă şi îngrijire prin intermediul Compartimentului de Asistenţă la Domiciliu a persoanelor vârstnice – cod serviciu social 8810ID-II în anul 2017 şi contribuţia lunară datorată de acestea pentru serviciile acordate
20. Proiect de hotărâre privind aprobarea Planului de acţiuni şi lucrări de interes local aferent anului 2017 pentru persoanele apte de muncă, beneficiare de ajutor social conform Legii nr.416/2001 privind venitul minim garantat, cu modificările şi completările ulterioare
21. Proiect de hotărâre privind modificarea Hotărârii Consiliului local al municipiului Bistriţa nr.115/27.11.2014 privind aprobarea cooperării între Institutul „Confucius” de la Universitatea „Babeş Bolyai” Cluj Napoca, Municipiul Bistriţa, Inspectoratul Şcolar Judeţean Bistriţa-Năsăud şi Asociaţia de Prietenie cu Republica Populară Chineză, Filiala Judeţeană Bistriţa-Năsăud pentru înfiinţarea Centrului de Predare a limbii Chineze în municipiul Bistriţa
22. Proiect de hotărâre privind retragerea municipiului Bistriţa din Adunarea Generală a Asociaţiei de Dezvoltare Intercomunitară pentru Gestionarea Integrată a Deşeurilor Municipale în judeţul Bistriţa-Năsăud
23. Informarea nr.114442/06.12.2016 a Direcţiei Municipale de Servicii Sociale privind absenteismul şcolar şi abandonul şcolar al beneficiarilor ajutorului social, precum şi cu privire la participarea părinţilor la şedinţele cu părinţii
24. Analizarea petiţiei/propunerii înregistrată la Primăria municipiului Bistriţa cu nr.103551/26.10.2016, depusă de doamna Alexa Ionela Manuela din Bistriţa, cu privire la necesitatea iniţierii unui Proiect de hotărâre privind reglementarea circulaţiei mijloacelor de transport aparţinând şcolilor de şoferi în municipiul Bistriţa şi a Raportului comun nr.111765/23.11.2016 al Poliţiei Locale a Municipiului Bistriţa şi al Direcţiei Administraţie Publică, Juridic

SPUNE-TI PAREREA