Consiliul local al municipiului Bistriţa este convocat în şedinţă ordinară, în data de 19 decembrie 2018, ora 14,00. Şedinţa va avea loc în sala de şedinţe a Primăriei municipiului Bistriţa, cu următoarea ORDINE DE ZI:

 

1. Proiect de hotărâre privind instituirea şi stabilirea cuantumului taxei speciale de acces pentru telescaun şi a taxei speciale de acces pentru schi-lift în Complexul Sportiv Polivalent Wonderland din municipiul Bistriţa, localitatea componentă Unirea, pentru anul 2019

2. Proiect de hotărâre privind stabilirea costului mediu lunar de întreţinere pentru anul 2019 şi a contribuţiei lunare de întreţinere datorate de persoanele vârstnice îngrijite în Căminul pentru Persoane Vârstnice Bistriţa – cod serviciu social 8730 CR-V

3. Proiect de hotărâre privind stabilirea costului serviciilor de asistenţă şi îngrijire la domiciliu a persoanelor vârstnice prin intermediul Direcţiei de Asistenţă Socială Bistriţa, cod serviciu social 8810 ID-II în anul 2019 şi contribuţia lunară datorată de acestea pentru serviciile acordate

4. Proiect de hotărâre privind aprobarea preţului de referinţă al masei lemnoase pe picior, precum şi a preţurilor de valorificare a materialelor lemnoase care se recoltează din fondul forestier proprietate publică a municipiului Bistriţa, pentru anul 2019

5. Proiect de hotărâre privind modificarea Statului de funcţii al Centrului Cultural Municipal „George Coşbuc” Bistriţa

6. Proiect de hotărâre privind stabilirea planului de lucrări de interes local aferent anului 2019 pentru persoanele apte de muncă, beneficiare de ajutor social conform Legii nr.416/2001 privind venitul minim garantat, cu modificările şi completările ulterioare

7. Proiect de hotărâre privind aprobarea încheierii Acordului de Parteneriat in vederea derulării Proiectului privind combaterea violenţei împotriva femeilor şi a violenţei domestice – ”VENUS-Împreună pentru o viață în siguranță!”, cu finantare prin Programul Operaţional Capital Uman (POCU), axa prioritară 4, obiectivul specific 4,4, care vizează crearea şi dezvoltarea reţelei naţionale inovative integrate de locuinţe protejate destinate victimelor violenţei domestice (cod serviciu social 8790CR-VD-III)

8. Proiect de hotărâre privind aprobarea Planului de acţiune privind serviciile sociale acordate în cadrul Direcţiei de Asistenţă Socială Bistriţa pentru anul 2019

9. Proiect de hotărâre pentru aprobarea Proiectului “Centru intermodal de transport public – strada Gării – strada Tărpiului – strada Industriei, municipiul Bistrița” şi a cheltuielilor aferente

10. Proiect de hotărâre pentru aprobarea Proiectului „Amenajare piste de ciclişti în municipiul Bistriţa – Etapa 1” şi a cheltuielilor aferente

11. Proiect de hotărâre privind aprobarea Studiului de fezabilitate şi a indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul de investiţii “Staţie de epurare şi conducte de canalizare localitatea componentă Slătiniţa”, municipiul Bistriţa

12. Proiect de hotărâre privind aprobarea Studiului de fezabilitate şi a indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul de investitii “Modernizare trecere la nivel cu calea ferată, km 63+406, cu instalare de semnale luminoase şi acustice, str.Lucian Blaga, municipiul Bistriţa”

13. Proiect de hotărâre privind aprobarea Studiului de fezabilitate şi a indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul de investiţii “Instalație de vară tip ”ALPINE COASTER” pe amplasamentul pârtiei de schi din Complexul Sportiv polivalent Unirea”, municipiul Bistriţa

14. Proiect de hotărâre privind prelungirea prin act adiţional a contractelor de închiriere, încheiate între Primăria municipiului Bistriţa şi agenţii economici care au închiriat mese, pentru comercializarea de produse în Piaţa Independenţei Nord şi Piaţa Decebal

15. Proiect de hotărâre privind prelungirea prin act adiţional a duratei contractelor de închiriere, pentru terenurile pe care sunt amplasate chioşcuri şi tonete în pieţele municipiului Bistriţa

16. Proiect de hotărâre privind modificarea suprafeţelor pe care se execută activităţi de salubrizare în municipiul Bistrița, în baza contractului de concesiune nr.1/L/27.01.2016 încheiat cu Societatea Supercom SA Bucureşti

17. Proiect de hotărâre privind modificarea Organigramei şi a Statului de funcţii ale Direcţiei de Servicii Publice Bistriţa

18. Proiect de hotărâre pentru modificarea Hotărârii Consiliului local al municipiului Bistriţa nr.167/24.11.2005 privind aprobarea editării Ziarului „Primăria Bistriţa” al Consiliului local al municipiului Bistriţa

19. Proiect de hotărâre privind aprobarea Reţelei şcolare a unităţilor de învăţământ preuniversitar de stat şi particular din municipiul Bistriţa pentru anul şcolar 2019-2020

20. Proiect de hotărâre privind modificarea Organigramei şi a Statului de funcţii ale aparatului de specialitate al Primarului municipiului Bistriţa

21. Proiect de hotărâre privind aprobarea vânzării şi a preţului de vânzare pentru terenul în suprafaţă de 252 mp, proprietatea privată a municipiului Bistriţa, situat în municipiul Bistriţa, localitatea componentă Viişoara, nr.68, în favoarea Societății “COMPEXIT TRADING” SRL, teren aferent spaţiului de expunere autoturisme şi service-auto

22. Proiect de hotărâre privind stabilirea unor măsuri cu privire la vânzarea spațiilor comerciale proprietate privată a statului și a celor de prestări servicii, în baza Legii nr.550/2002

23. Proiect de hotărâre privind aprobarea listei de prioritate pentru anul 2019, cuprinzând asociaţiile şi fundaţiile constituite în temeiul Ordonanţei Guvernului României nr.26/2000 cu privire la asociaţii şi fundaţii cu modificările şi completările ulterioare şi care pot beneficia de atribuirea unui spaţiu cu destinaţia de sediu

24. Proiect de hotărâre privind aprobarea închirierii prin licitație publică deschisă a spaţiului situat în incinta sediului Primăriei municipiului Bistriţa, Piaţa Centrală nr.6, cu destinaţia de „Chioşc – alimentaţie publică”

25. Proiect de hotărâre privind aprobarea transmiterii în administrarea Centrului Cultural Municipal “George Coşbuc” Bistriţa a unui spaţiu în suprafaţă de 36,76 mp, situat în municipiul Bistriţa, Bulevardul Decebal nr.31, sc.A, ap.13

26. Proiect de hotărâre privind aprobarea Studiului de fezabilitate şi a indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul de investitii: Instalație de transport persoane, tip teleschi „SKI LIFT” pe amplasamentul pârtiei de schi din Complexul Sportiv Polivalent Unirea, municipiul Bistriţa

27. Proiect de hotărâre privind aprobarea Studiului de fezabilitate şi a indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul de investiţii: “Reabilitare şi modernizare Şcoala Gimnazială clasele V-VIII, str.Republicii nr.10” –Colegiul Naţional Andrei Mureşanu Bistriţa

28. Proiect de hotărâre privind aprobarea execuţiei bugetului local şi bugetului instituţiilor publice finanţate din venituri proprii şi subvenţii din bugetul local al municipiului Bistriţa pe Trim IV 2018

29. Proiect de hotărâre privind aprobarea dezlipirii terenului proprietate publică a Municipiului Bistriţa, aferent Complexului Sportiv Polivalent din localitatea componentă Unirea și transmiterea în proprietatea publică a Județului Bistrița-Năsăud a unui lot

30. Proiect de hotărâre privind aprobarea închirierii prin licitație publică a unei suprafețe de teren proprietate publică a municipiului Bistrița, situat în localitatea componentă Sărata, în vederea amplasării unui chioşc pentru comercializare produse alimentare și nealimentare

31. Diverse

 

SPUNE-TI PAREREA