Anunț de licitație Privind inchirierea imobilului teren situat în Comuna Șanț, sat. Șanț, în suprafaţă de 1000 mp identificat prin C.F. 26011 Șanț nr. cadastral 287 și CF 26000 Șanț, nr. cad. 26000, înscris în domeniul privat al Comunei Șanț

 

1.1. COMUNA Șanț, cu sediul în loc. Șanț, str. Principalã, nr. 92, județul Bistrița Nãsãud, CUI 4512313; Tel./ Fax: +40-263-379009, +40-263-379199; E-mail: primarie@comunasant.ro www.comunasant.ro, reprezentantă legal prin Primar

Atribuirea contractului de închiriere, se va face prin procedura de atribuire a licitaţiei publice, cu respectarea prevederilor Legii 215/2001.

2.1.1. Calitatea de chiriaş o poate avea orice persoană fizică sau juridică, română.

Autoritatea publică va asigura obţinerea documentaţiei de atribuire de către orice persoană interesată, care înaintează o solicitare în acest sens. Punerea la dispoziţie a documentaţiei către persoanele interesate care au înaintat o solicitare în acest sens, se va face pe suport hârtie, contra cost (150 lei).

2.1.2. Orice persoană interesată are dreptul de a solicita clarificări privind documentaţia de atribuire. Concedentul va răspunde, în mod clar, complet şi fără ambiguităţi, la orice clarificare solicitată, într-o perioadă care nu va depăşi 1 zi lucrătoare de la primirea unei astfel de solicitări.

2.1.3. (1) Pentru desfăşurarea procedurii licitaţiei este obligatorie participarea a cel puţin 1 ofertant.

Procedura de licitaţie se poate desfăşura numai dacă în urma publicării anunţului de licitaţie au fost depuse cel puţin 1 ofertă valabilă.. Ofertele se depun la sediul Consiliului local Comunei Șanț, str. Principalã, nr. 92, judetul BN, până la data de 14.12 2018, ora 09.00. Oferta are caracter obligatoriu, din punct de vedere al conţinutului, pe o perioadă de 90 zile de la data deschiderii.

2.1.4. (1) Plicurile care conţin oferta, închise şi sigilate, se deschid la data de 14.12 2018, ora 12.

(2) După deschiderea plicurilor exterioare în şedinţă publică, comisia de evaluare elimină ofertele care nu conţin totalitatea documentelor şi a datelor solicitate in documentatie. Pentru continuarea desfăşurării procedurii de licitaţie este necesar ca după deschiderea plicurilor exterioare cel puţin 1 ofertă să întrunească condiţiile stabilite în documentatie.

2.1.5. (1) În cazul în care în urma publicării anunţului de licitaţie nu a fost depusă cel puţin 1 ofertă valabilă, autoritatea este obligat să anuleze procedura.

Soluţionarea litigiilor apărute în legătură cu atribuirea, încheierea, executarea, modificarea şi încetarea contractului de concesiune, precum şi a celor privind acordarea de despăgubiri se realizează potrivit prevederilor Legii nr.554/2004, cu modificările ulterioare.

Acţiunea în justiţie se introduce la secţia de contencios administrativ a Tribunalului Bistrița Năsăud.

SPUNE-TI PAREREA